Wednesday, December 30, 2009

Pertentangan Komunis dengan Islam siri 3(akhir)

Assalamu’alaikum wbth,

Berikut di sambung lagi isi-isi penting mengenai aspek pertentangan antara Komunis dan Islam.

Keempat: dan terakhir ialah falsafah komunis adalah berdasarkan teori bahwa faktor ekonomi merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan seluruh urusan dan hubungan masyarakat.

Islam tidaklah menafikan kepentingan ekonomi dan tidak pula menafikan betapa pentingnya masyarakat itu dibangunkan di atas asas ekonomi yang sihat agar masyarakat dapat membentuk kehidupan sosial yang menjunjung prinsip-prinsip akhlak, tetapi Islam tidak menerima bahwa seluruh hidup manusia itu dikongkong oleh pengaruh ekonomi sahaja dan penyelesaian masalah-masalah ekonomi bererti penyelesaian seluruh masalah-masalah masyarakat yang lain.

Berdasarkan hakikat-hakikat inilah Islam tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi semata-mata, malah ia memperhatikan sama nilai-nilai yang non-ekonomi terutama nilai-nilai akhlak, kerana Islam percaya bahawa di dalam hidup manusia terdapat nilai-nilai yang non-ekonomi. Dan nilai-nilai yang non-ekonomi itu pula memerlukan usaha-usaha untuk mengaturkannya sama seperti usaha-usaha yang diperlukan untuk mengaturkan ekonomi.Rujukan:
Salah Faham Terhadap Islam – Muhammad Qutb

Wednesday, December 16, 2009

Pertentangan Komunis dengan Islam siri 2

Assalamu'alaikum wbth,


Seperti mana yang dijelaskan dalam siri pakatan jahat musuh, komunisme ini asalnya daripada Yahudi juga. Ideologi mereka secara umumnya sama rata, sama rasa. Hal ini on paper memang nampak indah dan cantik. Akan tetapi, setelah masa berlalu ianya telah disalahgunakan oleh pemimpin mereka. Pemimpin mereka kaya raya, rakyat mereka melarat. Akhirnya ideologi ini runtuh dengan pemimpin mereka sendiri seperti di Soviet dengan jangka hayat tidak sampai 70 tahun.Berikut di sambung lagi poin2 berikutnya mengenai aspek pertentangan antara Komunis dan Islam.

Kedua: Manusia mengikut konsep komunisma adalah makhluk pasif yang tidak punya
sebarang iradat dan kuasa dalam menghadapi kekuatan benda dan kekuatan ekonomi.

Ujar Marx, “Dalam prodaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia anda melihat mereka
Terpaksa mengadakan hubungan-hubungan tertentu di antara mereka, iaitu perhubungan yang di luar kemahuan mereka. Perasaan manusia tidak menentukan wujud mereka, tetapi sebaliknyawujud merekalah yang menentukan perasaan mereka.”

Tetapi manusia dalam konsep Islam adalah satu makhluk positif yang punya iradat dan
kuasa dalam menghadapi kehidupan. Firman Allah, “Kami jadikan untuk kamu segala apa
yang ada di langit dan di bumi seluruhnya.”(Surah al-Jathiah)

Dalam ayat ini Allah dengan tegas menandaskan bahwa manusia mempunyai kekuatan
yang teragung di bumi, sedangkan kekuatan-kekuatan benda dan kekuatan ekonomi adalah
tunduk di bawah kuasa dan kemahuan manusia, bukannya manusia yang tunduk kepada
kekuatan-kekuatan benda dan kekuatan ekonomi. Hakikat ini telah dibuktikan oleh sejarah perkembangan Islam sendiri, kerana kemajuan Islam tidak menurut undang-undang
perkembangan Jabriah yang ditetapkan oleh teori dailektrik kebendaan. Ketika umat Muslimin menganut Islam di permulaan kelahiran Islam, mereka sama sekali tidak merasa bahwa satu pengaruh ekonomi sedang menguasai mereka tanpa dapat dielak oleh mereka lagi seperti yang dikatakan oleh Marx, malah apa yang dirasakan mereka ialah mereka sedang membentuk satu sistem ekonomi seperti yang diperintah oleh Allah dan mereka sedang menjalinkan hubungan-hubungan sosial dengan berdasarkan hidayah Islam. Mereka membebaskan abdi tanpa dipaksa oleh faktor ekonomi. Mereka membendung feudalisma, sedangkan di Eropah dan negeri-negeri yang bukan Islam feudalisma telah bertapak kukuh selama ratusan tahun.

Apabila kita sanggup mendokong sistem ekonomi komunis, maka dengan sendirinya
kita menerima falsafah komunis yang men jadikan manusia terkongkong kepada kekuatan
ekonomi, iaitu satu kekuatan yang dianggap di luar daya—upaya dan kehendak mereka.
Kerana itu mereka tidak lagi berusaha dan berfikir untuk mengubahkannya dengan kuasa
iradat mereka.

Ketiga: Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dan falsafah sosial yang berdiri dibelakangnya, dengan erti apabila kita menerima sistem ekonomi komunis, maka kita dengansendirinya menerima falsafah sosial komunis.

Menurut falsafah sosial komunis, masyarakat itulah yang menjadi pokok pangkal,
sedangkan individu tidak lebih dan satu anggota kelompok yang tidak mempunyai wujud
yang hakiki. Konsep ini bertentangan dengan konsep Islam yang begitu berat memberi
perhatian kepada individu.

Dalam Islam individu harus bertugas sebagai satu anggota yang aktif dan dinamis
dalam membimbing masyarakat dan memikul tanggungjawab Ia juga harus bebas memilih
kerja dan tempat kerjanya, bebas untuk memilih pemerintah-pemerintah yang disukainya dan bebas pula rnenggulingkan pemerintah yang dianggapnya menyeleweng dan ajaran Allah.

Dalam Islam individu harus bertugas sebagai pengawal akhlak yang menjaga tatasusila
masyarakat dan terjerumus ke dalam maksiat dan kebejatan. Tugas-tugas yang seperti ini tentulah tidak dapat dilaksanakan oleh individu yang hidup dalam sistem yang memandang individu itu sebagai sesuatu yang enteng atau sebagai pak turut atau tukang anggih kepada negara dalam segala urusan.

Bersambung....siri 3

Sunday, December 06, 2009

Pertentangan Komunis dengan Islam siri 1

Salam,

Baru-baru ini, di dada-dada akhbar heboh menceritakan hasrat Chin Peng, pemimpin PKM untuk pulang ke kampungnya, di Setiawan perak. Sekarang ini beliau hidup dalam buangan. Daripada respon daripada media bercetak, saya dapati ramai remaja yang tidak mengenai apa itu komunisme dan dasar perjuangan mereka. Justeru itu saya ingin berkongsi bahan yang dipetik daripada kitab `Islam the misunderstood religion' karangan Sh Muhd Qutb, berkaitan masalah islam dan komunisme.

Menurut beliau orang-orang Islam tentulah tidak boleh menenima komunisma dan serentak dengan itu juga menjadi orang Islam. Di antara aspek-aspek pertentangan komunisme dengan Islam ialah:

Pertama: Komunisma berlandaskan falsafah kebendaan tulin
Ia hanya percaya kepadaapa yang. dapat disaksikan oleh pancaindera manusia sahaja, dan segala apa yang tidak dapatdikuasai oleh pancaindera adalah tahyul yang tidak wujud belaka atau setidak-tidaknya tidakdapat dipertimbangkan. Ujar Engels, “Benda adalah satu-satunya yang hakiki di alam ini.”

Sementara kaum materialis pula berkata, “Akal manusia tidak lain dan tidak bukan melainkan
ialah benda yang mencerminkan gejala-gejala alam sekelilingnya.” Seterusnya mereka berkata
lagi, “Apa yang dikatakan roh bukanlah satu benda yang berdiri sendiri, malah satu prodaksi
dan benda.”
Dari sini nyatalah bahwa komunisme adalah satu faham kebendaan tulin yang menolak segala perkara kerohanian dan menganggapnya sebagai fakta-fakta yang bukan ilmiah, sedangkan Islam enggan menjadikan seluruh hidup manusia hanya tertutup dalam alam kebendaan yang sempit yang tidak sesuái dengan kejadian mereka yang murni dan mulia.
Komunisme mahu mengubahkan manusia dan satu makhluk yang luhur, yang badannya berjalan di bumi dan rohnya menjelajah di langit kepada satu makhluk kebendaan dan kebinatangan yang seluruh ambisinya ialah memuaskan keinginan-keinginan asasi, iaitu makan, minum, mendapatkan tempat tinggal dan mengisi nafsu sex seperti yang didakwakan oleh Karl Marx.
Tiada seorang Islam yang terpengaruh dengan dakyah komunis boleh mendakwa bahwa seandainya kita menerima sistem ekonomi komunis, kita tidak semestinya terikat dengan falsafah kebendaannya, malah segala kepercayaan kita, Tuhan kita dan Rasul kita dan segala akidah kerohanian kita tidak akan terjejas sedikit pun, kerana sistem ekonomi komunis tidak
ada kaitan langsung dengan segala kepercayaan itu. Tiada seorang pun yang boleh mendakwa demikian, kerana orang-orang komunis sendiri memustahilkan kombinasi itu. Mereka telah membuat satu pertalian yang begitu rapat di antara sistem ekonomi dengan akidah dan falsafah yang menjadi asasnya, menurut anggapan mereka sistem ekonomi itulah yang melahirkan akidah-akidah dan falsafah-falsafah, kerana itu sistem ekonomi komunis yang berlandaskan kebendaan yang tulin itu tidak mungkin melahirkan falsafah kerohanian atau tidak mungkin hidup seiringan dengan falsafah kerohanian.
Orang-orang komunis juga percaya kepada dailektik kebendaan “Dialectical materialism”. Menurut mereka pertarungan di antara yang berlawanan (golongan yang bermilik dengan golongan yang tidak bermilik) merupakan satu-satunya faktor yang wujud di belakang setiap perkembanganl ekonomi dan manusia, bermula dan tahap komunisma yang pertama menuju ke tahap perhambaan dan terus ke tahap feudalisme dan dan sini berkembang pula kepada kapitalisme dan dan kapitalisme berkembang kepada tahap komunismeyang kedua (sosialis ‘dan seterusnya akan berkembang kepada tahap komunisme yang terakhir. Dengan menggunakan logik dailektik kebendaan inilah mereka cuba membuktikan kebenaran sistem ekonomi komunis mereka.
Mereka mendakwa adanya satu pertalian ilmiah yang rapat di antara komunisme dengan lojik dailektik kebendaan itu. Di dalam teori dailektik kebendaan, Tuhan tidak mempunyai tempat untuk campurtangan dalam perkembangan hidup manusia, para Rasul dan ajaran-ajaran yang
dibawa mereka juga tidak mempunyai tempat dalam perkembangan hidup manusia, malah
menurut mereka, ajaran para Rasul tidak merupakan faktor yang melahirkan perkembangan
ekonomi manusia, bahkan sebaliknya seluruh ajaran itu adalah hasil dan pertembungan faktor-faktor ekonomi sahaja. Dengan konsep ini hilanglah nilai Islam sebagai tenaga pembimbing
umat manusia.
Selain dari itu menurut teori dailektik kebendaan, seluruh perubahan dan perkembangan hidup manusia adalah berpunca dan faktor ekonomi, tetapi ternyata bahwa pentafsiran yang sedemikian apabila hendak ditafsirkan revolusi dan kemajuan umat Islam yang mendadak muncul tanpa sebarang perubahan ekonomi yang berlaku di Semenanjung Arab atau di dunia seluruhnya sebelum kedatangan Islam. Apakah faktor-faktor ekonomi yang mengakibatkan bangkitnya Nabi Muhammad membawa satu sistem hidup yang baru? Bagaimanakah sistem Islam itu dapat disesuaikan dengan sistem komunis? Setiap orang Islam percaya bahwa Allahlah yang mengatur kehidupan makhlukNya dan memberi hidayah kepada mereka melalui para RasulNya. Mereka juga percaya bahwa agama Islam itu adalah diturun oleh Allah bukannya lahir akibah faktor-faktor keperluan ekonomi. Oleh itu bagaimanakah kemurnian akidah umat Islam itu tidak terjejas apabila mereka mendokong sistem ekonomi komunis, sedangkan teori komunisma menegaskan bahwa tahap-tahap perkembangan hidup manusia itu adalah akibat dan pertarungan di antara yang berada dan tidak berada yang sama sekali tidak dicampurtangan oleh Allah, malah hanya dicetuskan oleh faktor-faktor keperluan ekonomi semata?
bersambung...