Wednesday, December 30, 2009

Pertentangan Komunis dengan Islam siri 3(akhir)

Assalamu’alaikum wbth,

Berikut di sambung lagi isi-isi penting mengenai aspek pertentangan antara Komunis dan Islam.

Keempat: dan terakhir ialah falsafah komunis adalah berdasarkan teori bahwa faktor ekonomi merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan seluruh urusan dan hubungan masyarakat.

Islam tidaklah menafikan kepentingan ekonomi dan tidak pula menafikan betapa pentingnya masyarakat itu dibangunkan di atas asas ekonomi yang sihat agar masyarakat dapat membentuk kehidupan sosial yang menjunjung prinsip-prinsip akhlak, tetapi Islam tidak menerima bahwa seluruh hidup manusia itu dikongkong oleh pengaruh ekonomi sahaja dan penyelesaian masalah-masalah ekonomi bererti penyelesaian seluruh masalah-masalah masyarakat yang lain.

Berdasarkan hakikat-hakikat inilah Islam tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi semata-mata, malah ia memperhatikan sama nilai-nilai yang non-ekonomi terutama nilai-nilai akhlak, kerana Islam percaya bahawa di dalam hidup manusia terdapat nilai-nilai yang non-ekonomi. Dan nilai-nilai yang non-ekonomi itu pula memerlukan usaha-usaha untuk mengaturkannya sama seperti usaha-usaha yang diperlukan untuk mengaturkan ekonomi.Rujukan:
Salah Faham Terhadap Islam – Muhammad Qutb

Wednesday, December 16, 2009

Pertentangan Komunis dengan Islam siri 2

Assalamu'alaikum wbth,


Seperti mana yang dijelaskan dalam siri pakatan jahat musuh, komunisme ini asalnya daripada Yahudi juga. Ideologi mereka secara umumnya sama rata, sama rasa. Hal ini on paper memang nampak indah dan cantik. Akan tetapi, setelah masa berlalu ianya telah disalahgunakan oleh pemimpin mereka. Pemimpin mereka kaya raya, rakyat mereka melarat. Akhirnya ideologi ini runtuh dengan pemimpin mereka sendiri seperti di Soviet dengan jangka hayat tidak sampai 70 tahun.Berikut di sambung lagi poin2 berikutnya mengenai aspek pertentangan antara Komunis dan Islam.

Kedua: Manusia mengikut konsep komunisma adalah makhluk pasif yang tidak punya
sebarang iradat dan kuasa dalam menghadapi kekuatan benda dan kekuatan ekonomi.

Ujar Marx, “Dalam prodaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia anda melihat mereka
Terpaksa mengadakan hubungan-hubungan tertentu di antara mereka, iaitu perhubungan yang di luar kemahuan mereka. Perasaan manusia tidak menentukan wujud mereka, tetapi sebaliknyawujud merekalah yang menentukan perasaan mereka.”

Tetapi manusia dalam konsep Islam adalah satu makhluk positif yang punya iradat dan
kuasa dalam menghadapi kehidupan. Firman Allah, “Kami jadikan untuk kamu segala apa
yang ada di langit dan di bumi seluruhnya.”(Surah al-Jathiah)

Dalam ayat ini Allah dengan tegas menandaskan bahwa manusia mempunyai kekuatan
yang teragung di bumi, sedangkan kekuatan-kekuatan benda dan kekuatan ekonomi adalah
tunduk di bawah kuasa dan kemahuan manusia, bukannya manusia yang tunduk kepada
kekuatan-kekuatan benda dan kekuatan ekonomi. Hakikat ini telah dibuktikan oleh sejarah perkembangan Islam sendiri, kerana kemajuan Islam tidak menurut undang-undang
perkembangan Jabriah yang ditetapkan oleh teori dailektrik kebendaan. Ketika umat Muslimin menganut Islam di permulaan kelahiran Islam, mereka sama sekali tidak merasa bahwa satu pengaruh ekonomi sedang menguasai mereka tanpa dapat dielak oleh mereka lagi seperti yang dikatakan oleh Marx, malah apa yang dirasakan mereka ialah mereka sedang membentuk satu sistem ekonomi seperti yang diperintah oleh Allah dan mereka sedang menjalinkan hubungan-hubungan sosial dengan berdasarkan hidayah Islam. Mereka membebaskan abdi tanpa dipaksa oleh faktor ekonomi. Mereka membendung feudalisma, sedangkan di Eropah dan negeri-negeri yang bukan Islam feudalisma telah bertapak kukuh selama ratusan tahun.

Apabila kita sanggup mendokong sistem ekonomi komunis, maka dengan sendirinya
kita menerima falsafah komunis yang men jadikan manusia terkongkong kepada kekuatan
ekonomi, iaitu satu kekuatan yang dianggap di luar daya—upaya dan kehendak mereka.
Kerana itu mereka tidak lagi berusaha dan berfikir untuk mengubahkannya dengan kuasa
iradat mereka.

Ketiga: Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dan falsafah sosial yang berdiri dibelakangnya, dengan erti apabila kita menerima sistem ekonomi komunis, maka kita dengansendirinya menerima falsafah sosial komunis.

Menurut falsafah sosial komunis, masyarakat itulah yang menjadi pokok pangkal,
sedangkan individu tidak lebih dan satu anggota kelompok yang tidak mempunyai wujud
yang hakiki. Konsep ini bertentangan dengan konsep Islam yang begitu berat memberi
perhatian kepada individu.

Dalam Islam individu harus bertugas sebagai satu anggota yang aktif dan dinamis
dalam membimbing masyarakat dan memikul tanggungjawab Ia juga harus bebas memilih
kerja dan tempat kerjanya, bebas untuk memilih pemerintah-pemerintah yang disukainya dan bebas pula rnenggulingkan pemerintah yang dianggapnya menyeleweng dan ajaran Allah.

Dalam Islam individu harus bertugas sebagai pengawal akhlak yang menjaga tatasusila
masyarakat dan terjerumus ke dalam maksiat dan kebejatan. Tugas-tugas yang seperti ini tentulah tidak dapat dilaksanakan oleh individu yang hidup dalam sistem yang memandang individu itu sebagai sesuatu yang enteng atau sebagai pak turut atau tukang anggih kepada negara dalam segala urusan.

Bersambung....siri 3

Sunday, December 06, 2009

Pertentangan Komunis dengan Islam siri 1

Salam,

Baru-baru ini, di dada-dada akhbar heboh menceritakan hasrat Chin Peng, pemimpin PKM untuk pulang ke kampungnya, di Setiawan perak. Sekarang ini beliau hidup dalam buangan. Daripada respon daripada media bercetak, saya dapati ramai remaja yang tidak mengenai apa itu komunisme dan dasar perjuangan mereka. Justeru itu saya ingin berkongsi bahan yang dipetik daripada kitab `Islam the misunderstood religion' karangan Sh Muhd Qutb, berkaitan masalah islam dan komunisme.

Menurut beliau orang-orang Islam tentulah tidak boleh menenima komunisma dan serentak dengan itu juga menjadi orang Islam. Di antara aspek-aspek pertentangan komunisme dengan Islam ialah:

Pertama: Komunisma berlandaskan falsafah kebendaan tulin
Ia hanya percaya kepadaapa yang. dapat disaksikan oleh pancaindera manusia sahaja, dan segala apa yang tidak dapatdikuasai oleh pancaindera adalah tahyul yang tidak wujud belaka atau setidak-tidaknya tidakdapat dipertimbangkan. Ujar Engels, “Benda adalah satu-satunya yang hakiki di alam ini.”

Sementara kaum materialis pula berkata, “Akal manusia tidak lain dan tidak bukan melainkan
ialah benda yang mencerminkan gejala-gejala alam sekelilingnya.” Seterusnya mereka berkata
lagi, “Apa yang dikatakan roh bukanlah satu benda yang berdiri sendiri, malah satu prodaksi
dan benda.”
Dari sini nyatalah bahwa komunisme adalah satu faham kebendaan tulin yang menolak segala perkara kerohanian dan menganggapnya sebagai fakta-fakta yang bukan ilmiah, sedangkan Islam enggan menjadikan seluruh hidup manusia hanya tertutup dalam alam kebendaan yang sempit yang tidak sesuái dengan kejadian mereka yang murni dan mulia.
Komunisme mahu mengubahkan manusia dan satu makhluk yang luhur, yang badannya berjalan di bumi dan rohnya menjelajah di langit kepada satu makhluk kebendaan dan kebinatangan yang seluruh ambisinya ialah memuaskan keinginan-keinginan asasi, iaitu makan, minum, mendapatkan tempat tinggal dan mengisi nafsu sex seperti yang didakwakan oleh Karl Marx.
Tiada seorang Islam yang terpengaruh dengan dakyah komunis boleh mendakwa bahwa seandainya kita menerima sistem ekonomi komunis, kita tidak semestinya terikat dengan falsafah kebendaannya, malah segala kepercayaan kita, Tuhan kita dan Rasul kita dan segala akidah kerohanian kita tidak akan terjejas sedikit pun, kerana sistem ekonomi komunis tidak
ada kaitan langsung dengan segala kepercayaan itu. Tiada seorang pun yang boleh mendakwa demikian, kerana orang-orang komunis sendiri memustahilkan kombinasi itu. Mereka telah membuat satu pertalian yang begitu rapat di antara sistem ekonomi dengan akidah dan falsafah yang menjadi asasnya, menurut anggapan mereka sistem ekonomi itulah yang melahirkan akidah-akidah dan falsafah-falsafah, kerana itu sistem ekonomi komunis yang berlandaskan kebendaan yang tulin itu tidak mungkin melahirkan falsafah kerohanian atau tidak mungkin hidup seiringan dengan falsafah kerohanian.
Orang-orang komunis juga percaya kepada dailektik kebendaan “Dialectical materialism”. Menurut mereka pertarungan di antara yang berlawanan (golongan yang bermilik dengan golongan yang tidak bermilik) merupakan satu-satunya faktor yang wujud di belakang setiap perkembanganl ekonomi dan manusia, bermula dan tahap komunisma yang pertama menuju ke tahap perhambaan dan terus ke tahap feudalisme dan dan sini berkembang pula kepada kapitalisme dan dan kapitalisme berkembang kepada tahap komunismeyang kedua (sosialis ‘dan seterusnya akan berkembang kepada tahap komunisme yang terakhir. Dengan menggunakan logik dailektik kebendaan inilah mereka cuba membuktikan kebenaran sistem ekonomi komunis mereka.
Mereka mendakwa adanya satu pertalian ilmiah yang rapat di antara komunisme dengan lojik dailektik kebendaan itu. Di dalam teori dailektik kebendaan, Tuhan tidak mempunyai tempat untuk campurtangan dalam perkembangan hidup manusia, para Rasul dan ajaran-ajaran yang
dibawa mereka juga tidak mempunyai tempat dalam perkembangan hidup manusia, malah
menurut mereka, ajaran para Rasul tidak merupakan faktor yang melahirkan perkembangan
ekonomi manusia, bahkan sebaliknya seluruh ajaran itu adalah hasil dan pertembungan faktor-faktor ekonomi sahaja. Dengan konsep ini hilanglah nilai Islam sebagai tenaga pembimbing
umat manusia.
Selain dari itu menurut teori dailektik kebendaan, seluruh perubahan dan perkembangan hidup manusia adalah berpunca dan faktor ekonomi, tetapi ternyata bahwa pentafsiran yang sedemikian apabila hendak ditafsirkan revolusi dan kemajuan umat Islam yang mendadak muncul tanpa sebarang perubahan ekonomi yang berlaku di Semenanjung Arab atau di dunia seluruhnya sebelum kedatangan Islam. Apakah faktor-faktor ekonomi yang mengakibatkan bangkitnya Nabi Muhammad membawa satu sistem hidup yang baru? Bagaimanakah sistem Islam itu dapat disesuaikan dengan sistem komunis? Setiap orang Islam percaya bahwa Allahlah yang mengatur kehidupan makhlukNya dan memberi hidayah kepada mereka melalui para RasulNya. Mereka juga percaya bahwa agama Islam itu adalah diturun oleh Allah bukannya lahir akibah faktor-faktor keperluan ekonomi. Oleh itu bagaimanakah kemurnian akidah umat Islam itu tidak terjejas apabila mereka mendokong sistem ekonomi komunis, sedangkan teori komunisma menegaskan bahwa tahap-tahap perkembangan hidup manusia itu adalah akibat dan pertarungan di antara yang berada dan tidak berada yang sama sekali tidak dicampurtangan oleh Allah, malah hanya dicetuskan oleh faktor-faktor keperluan ekonomi semata?
bersambung...

Wednesday, November 11, 2009

Kejatuhan bangsa Turki

Assalamu'alaikum wbth,


Menurut Abul Hasan An Nadwi, kejayaan Turki tidak kekal lama. Bangsa Turki, seperti bangsa- bangsa lain mulai mengalami fasa kemunduran sesikit demi sedikit. Penyakit lama yang pernah
berjangkit pada setiap ummat pun telah berjangkit kepada mereka. Penyakit hasad, saling
bermusuhan, para penguasa yang dalam kemewahan, kerosakan moral, korupsi, membiarkan rakyat malas dan pasif. Semua ini berjangkit dengan meluas di kalangan rakyat Turki Ustmaniyah.

Menurut An Nadwi lagi, yang paling parah ialah terbelakangnya mereka dalam bidang persenjataan. Mereka melupakan ayat Allah SWT yang menganjurkan untuk sentiasa bersiapsiaga dalam menghadapi musuh yang mengancam seperti ayat berikut:

Ertinya: Persiapkan untuk mereka sedaya yang mereka mampu seluruh kekuatan dan pasukan kuda yang dapat menakuti musuh-musuh Allah dan kamu.
Dan mereka juga melupakan hadith Nabi SAW yang berbunyi:


Ertinya: Hikmah itu adalah suatu yang hilang yang perlu dicari oleh setiap mukmin. Dimana ia mendapatkannya, maka ia berhak ke atasnya.
Keunggulan dalam bidang persenjataan bagi Turki merupakan sesuatu yang dharuri. Ini kerana kedudukan mereka baik secara politik maupun geografi yang terkepung oleh bangsa Eropah dari semua sudut. Sebenarnya mereka perlu memperhatikan apa yang pernah Amru bin Al Ash berwasiat kepada Muslimin di Mesir secara langsung, katanya:

Ketahuilah oleh kamu, bahawa kamu sentiasalah hendaknya selalu bersiap siaga disebabkan banyaknya musuh yang ada di sekeliling kamu. Dan hati mereka sentiasa tertumpu kepada kamu dan tempat tinggal kamu.
Setelah zaman berlalu, masyarakat Eropah semakin maju, namun bangsa Turki masih tetap terbelakang, ketinggalan jauh oleh bangsa-bangsa Eropah.
Bersambung….ketinggalan bangsa Turki dalam bidang ilmu pengetahuan…

Tuesday, November 10, 2009

Faktor kejatuhan bangsa Turki

Assalamu'alaikum wbth,
Menurut Abul Hasan An Nadwi, kejayaan Turki tidak kekal lama. Bangsa Turki, seperti bangsa-bangsa lain mulai mengalami fasa kemunduran sesikit demi sedikit. Penyakit lama yang pernah berjangkit pada setiap ummat pun telah berjangkit kepada mereka. Penyakit hasad, saling bermusuhan, para penguasa yang dalam kemewahan, kerosakan moral, korupsi, membiarkan rakyat malas dan pasif. Semua ini berjangkit dengan meluas di kalangan rakyat Turki Ustmaniyah.

Menurut An Nadwi lagi, yang paling parah ialah terbelakangnya mereka dalam bidang persenjataan. Mereka melupakan ayat Allah SWT yang menganjurkan untuk sentiasa bersiapsiaga dalam menghadapi musuh yang mengancam seperti ayat berikut:

Ertinya: Persiapkan untuk mereka sedaya yang mereka mampu seluruh kekuatan dan pasukan kuda yang dapat menakuti musuh-musuh Allah dan kamu.

Dan mereka juga melupakan hadith Nabi SAW yang berbunyi:

Ertinya: Hikmah itu adalah suatu yang hilang yang perlu dicari oleh setiap mukmin. Dimana ia mendapatkannya, maka ia berhak ke atasnya.

Keunggulan dalam bidang persenjataan bagi Turki merupakan sesuatu yang dharuri. Ini kerana kedudukan mereka baik secara politik maupun geografi yang terkepung oleh bangsa Eropah dari semua sudut. Sebenarnya mereka perlu memperhatikan apa yang pernah Amru bin Al Ahs berwasiat kepada Muslimin di Mesir secara langsung, katanya:

Ketahuilah oleh kamu, bahawa kamu sentiasalah hendaknya selalu bersiap siaga disebabkan banyaknya musuh yang ada di sekeliling kamu. Dan hati mereka sentiasa tertumpu kepada kamu dan tempat tinggal kamu.

Setelah zaman berlalu, masyarakat Eropah semakin maju, namun bangsa Turki masih tetap terbelakang, ketinggalan jauh oleh bangsa-bangsa Eropah.

Bersambung….Ketinggalan bangsa Turki dalam bidang ilmu pengetahuan…

Monday, October 05, 2009

Faktor kebangkitan Turki

Salam wbth,


Saudari/i sekalian,


Dalam tulisan kali ini saya ingin berkongsi bahan yang ditulis oleh Abul Hasan Husni An-Nadwi di dalam kitabnya Apa derita bila Islam mundur. Kitab ini merupakan buku yang amat wajar dimiliki dan dibaca oleh generasi kini. Muqaddimah buku ini ditulis oleh Sayyid Qutb rhm.

Dalam tulisan kali ini saya hanya ingin menyentuh faktor kebangkitan Turki yang boleh ambil panduan yang menyebabkan mereka layak memikul teraju dunia pada masa itu.


Bangsa Turki di bawa pimpinan Ustmaniyah mempunyai keistimewaan tersendiri yang melayakkan mereka memegang pimpinan ummat Islam Alami.

Ciri-ciri mereka yang menonjol ialah:-

1. Bangsa Turki yang baru bangkit mempunyai semangat untuk berjihad membela Islam. Mereka masih belum terjangkit keruntuhan moral dan sosial seperti yang tersebar di kalangan masyarakat Islam secara umumnya. Bangsa ini sederhana cara hidup dan pemikirannya.


2. Mereka mempunyai keunggulan teratas dalam bidang persenjataan dan kekuatan angkatan perangnya dapat digunakan untuk meluaskan kekuasaan Islam baik dalam bidang material maupun spriritual untuk mempertahankannya dari serangan musuh-musuh. Untuk itu mereka selalu menggunakan meriam-meriam dan senjata-senjata yang termoden pada masa itu. Sehingga mereka mempunyai keunggulan tersendiri dalam bidang persenjataan dan kemiliteran.


3. Daulah Ustmaniyah mempunyai daerah yang strategis sekali untuk memjadi pimpinan antara bangsa. Mereka berada di Semenanjung Balkan. Dengan ini secara automatik mereka dapa mengawasi Eropah dan Asia. Ibukotanya berada di antara Laut Hitam dan Laut Tengah dan penghubung utama antara dataran Asia dan Eropah. Ibunegaranya, Konstantinopel merupakan kota paling strategik dan paling baik untuk dijadikan ibukota dari suatu negara besar yang berkuasa di Eropah, Asia dan Afrika.
Napoleon Bonaparte ada berkata:

‘Aidaikata dunia ini terdiri dari satu kerajaan maka kota Konstantinopellah yang paling utama untuk dijadikan ibukota.’


bersambung ....Mengapakah berlakunya keruntuhan bangsa Turki?


Wednesday, August 19, 2009

Sebab-sebab kejatuhan khilafah Islamiyyah atau kehilangan kedudukan kita sebagai kuasa besar

Salam wbth,

Ramadan karim! Berikut dikongsi sedikit mengenai sebab-sebab kejatuhan khilafah usmaniyah. Semoga kita dapat mengambil pengajaran dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Islam di muka bumi ini.


Islam berkembang sungguh pesat. Tetapi beransur-ansur ummat Islam dihinggapi penyakit yang akhirnya menggadaikan kehebatannya. Bentuk penyakit itu boleh didapati hadir pada lima aspek kehidupan:

1. Politik

Kita dapati dalamannya dikuasai oleh sistem yang bukan Islam, banyak perpecahan dan parti-parti. Luarannya pula dikuasai atau dipengaruhi oleh kuasa asing.

2. Ekonomi

Dalamannya miskin, dikuasai oleh riba dan luarannya di kuasai oleh blok ekonomi asing.

3. Ideologi

Ideologi yang kacau bilau dalam dan kurangnya terikat dengan Islam, undang-undangnya dan nilai akhlaknya (moral). Fahaman atheism menular.

4. Sosial

Meniru cara hidup barat dan peraturan yang tidak Islamik. Sistem pendidikan yang tidak baik, dsb.

5. Psikologi

Rasa putus asa, kemalasan, takut, hina, bakhil di jalan Allah dan kurang persediaan untuk berkorban.

Thursday, June 25, 2009

Orang di belakang tabir

Salam,
Seperti mana dibincangkan dalam siri order baru dunia dan perancangan yahudi antarabangsa dalam siri-siri lalu, antara nama besar yang berselindung ialah Henry A. Kissinger. Beliau merupakan bekas setiausaha negara Amerika Syarikat, semasa zaman Jimmy Carter.

Sehingga kini, walaupun usianya sudah lanjut, beliau masih berpengaruh. Berikut adalah biografi beliau untuk makluman kita semua. (Maaf kerana artikel di dalam bahasa Inggeris)


Henry Alfred Kissinger was sworn in on September 22, 1973, as the 56th Secretary of State, a position he held until January 20, 1977. He also served as Assistant to the President for National Security Affairs from January 20, 1969, until November 3, 1975. In July 1983 he was appointed by President Reagan to chair the National Bipartisan Commission on Central America until it ceased operation in January 1985, and from 1984-1990 he served as a member of the President's Foreign Intelligence Advisory Board. From 1986-1988 he was a member of the Commission on Integrated Long-Term Strategy of the National Security Council and Defense Department. He is currently a member of the Defense Policy Board.
At present, Dr. Kissinger is Chairman of Kissinger Associates, Inc., an international consulting firm. He is also a member of the International Council of J.P. Morgan Chase & Co.; Chairman of the International Advisory Board of American International Group, Inc.; a Counselor to and Trustee of the Center for Strategic and International Studies; an Honorary Governor of the Foreign Policy Association; and an Honor Member of the International Olympic Committee. Among his other activities, Dr. Kissinger is a member of the Board of Directors of ContiGroup Companies, Inc. and an Advisor to the Board of Directors of American Express Company. He is also a member of the Advisory Board of Forstmann Little and Co.; a Trustee Emeritus of the Metropolitan Museum of Art; a Director Emeritus of Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc.; and a Director of the International Rescue Committee.
Among the awards Dr. Kissinger has received have been the Nobel Peace Prize in 1973; the Presidential Medal of Freedom (the nation's highest civilian award) in 1977; and the Medal of Liberty (given one time to ten foreign-born American leaders) in 1986.
Dr. Kissinger was born in Fuerth, Germany, came to the United States in 1938 and was naturalized a United States citizen in 1943. He served in the Army from 1943 to 1946. He graduated summa cum laude from Harvard College in 1950 and received M.A. and Ph.D. degrees from Harvard University in 1952 and 1954.
From 1954 until 1969 he was a member of the faculty of Harvard University, in both the Department of Government and the Center for International Affairs. He was Director of the Harvard International Seminar from 1952 to 1969.
Dr. Kissinger is the author of numerous books such as:
-A World Restored: Castlereagh, Metternich and the Restoration of Peace, 1812-1822 (1957)
-Nuclear Weapons and Foreign Policy (1957)
-The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy (1961)
-The Troubled Partnership: A Reappraisal of the Atlantic Alliance (1965)
-Problems of National Strategy: A Book of Readings (ed.) (1965)
-American Foreign Policy, Three Essays (1969)
-White House Years (1979)
-For the Record: Selected Statements, 1977-1980 (1981)
-Years of Upheaval (1982)
-Observations: Selected Speeches and Essays, 1982-1984 (1985)
-Diplomacy (1994)
-Years of Renewal (1999)
-Does America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century (2001)
-Ending the Vietnam War: A History of America's Involvement in and Extrication from the Vietnam War (2003)
-Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises (2003)
He has also published numerous articles on United States foreign policy, international affairs and diplomatic history. His column, syndicated by Tribune Media Services International, appears in leading newspapers in the U.S. and abroad.
Dr. Kissinger is married to the former Nancy Maginnes and is the father of two children by a previous marriage.
Rujukan:

Friday, May 22, 2009

By Way Of Deception

Assalamu'alaikum wbth,

Semasa tahun 1992 lalu ada seorang rakan saya yang baru pulang daripada Amerika Syarikat ada menghadiahkan sebuah buku mengenai `Inside story of Mossad’. Buku ini bertajuk By Way of deception: The making and unmaking of Mossad Officer, karangan Victor Ostrovsky. Buku ini menimbulkan kemarahan negara Israel dan berusaha untuk mengharamkannya.

Victor Ostrovsky adalah seorang veteran Mossad, sebuah organisasi keselamatan elit Israel. Beliau mendedahkan pengalaman berharganya sepanjang di dalam perkhidmatan. Pendedahan berani beliau bagaimana Mossad dilatih dengan kemahiran tinggi untuk melakukan pembunuhan, risikan dan sabotaj-sabotaj. Mereka mendapat autonomi penuh di negara Israel dan seluruh dunia. Pengarang menjelaskan bahawa organisasi ini telah menjadi tidak terkawal hasilan daripada autonomi penuh yang ada pada mereka.

Di dalam buku ini juga, Ostrovsky mendedahkan :
a. Metod anih latihan psikologi yang diberikan..
b. Tatacara latihan pegawai mereka…
c. Hal terpeinci operasi-operasi mereka di peringkat internasional- dan kesan operasi-operasi mereka yang berakhir dengan pembunuhan.
Ringkasnya, Ostrovsky mendedahkan rahsia Mossad secara terpeinci di mana hanya orang yang bergelumang di dalam Mossad sahaja yang mengetahui. Pendedahan beliau termasuk cerita di sebalik pengeboman janakuasa nuklear Iraq pada tahun 1981 lalu.
Komen:
1. Buku yang baik untuk dibaca oleh kita semua. Musuh merancang, tetapi kita menang dengan iman, taqwa dan perancangan kita di hadapan Allah SWT.

2. Hasil daripada perbincangan dengan mereka yang ahli dengan ehwal pakatan jahat antara bangsa, Victor Ostrovsky mendedahkan rahsia-rahsia Mossad kekuatan Israel agar orang lain termasuk kaum Muslimin menjadi lemah semangat mereka untuk berhadapan dengan mereka.
Selamat membaca.

Wednesday, May 06, 2009

Sebab-sebab terjadinya perang Salib

Salam,

Dalam siri kali ini saya ingin berkongsi ilmu yang sedikit ini mengenai perang salib. Semasa saya sekolah dulu, bab ini ada dalam buku sejarah. Namun kini ianya telah tiada. Kita perlu belajar dari sejarah, agar dunia ini dapat aman dengan keadilan Islam.


Menurut analisa yang dibuat oleh Dr Muhammad Sayyid Al Wakil, pengarang kitab Lahmatun min tarikhid da’wah asbabu dha’fi fi ummatil islamiyah, penyebab utama meletusnya perang salib adalah kedengkian orang-orang Kristian kepada Islam dan umat Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam berhasil merebut wilayah-wilayah strategik yang sebelum ini mereka kuasai, membebaskan hamba yang mereka tawan, dan mengambil kerajaan yang mereka kuasai. Akibatnya kedengkian mengalir dalam dada mereka dan api permusuhan memanas dalam jiwa mereka. Mereka menunggu-nunggu kesempatan yang tepat untuk meraih kembali apa yang hilang dari tangan mereka, balas dendam terhadap ummat Islam yang mengalahkan mereka dan merobek-robek kerajaan mereka.

Kesempatan yang mereka tunggu-tunggu datang apabila umat Islam LEMAH dan kehilangan JATI DIRI. Para tokoh agama Kristian bangkit menyeru pembersihan tanah suci di Palestin dari tangan kaum Muslimin dan membangun gereja dan pemerintahan Eropah di dunia timur. Peperangan mereka melawan kaum Muslimin dinamakan perang salib kerana tentera Kristian menjadikan salib sebagai simbol suci mereka dan meletakkannya di atas bahu masing-masing.
Sebab-sebab lain yang mendorong orang Kristian terjun ke medan perang bertahun-tahun adalah seperti berikut:

a. Perasaan keagamaan yang kuat
Orang Kristian yakin kekuatan gereja dan kemampuannya untuk menghapus dosa walaupun setinggi langit.

b. Perlakuan kasar orang-orang Saljuk terhadap orang-orang Kristian
Negara Islam selain Dinasti Saljuk memperlakukan orang-orang Kristian sesuai dengan semangat toleransi Islam.Mereka izinkan orang-orang Kristian menunaikan ibadah di gereja-gereja suci mereka di baitul Maqdis. Di pihak lain, orang-orang Saljuk bersikap keras terhadap mereka kerana mereka belum lama memeluk Islam.

c. Cita-cita pope
Pope bercita-cita menggabungkan gereja timur ke dalam kekuasaannya. Ia merasakan mereka dalam keadaan yang kuat. Justeru itu ia nak menjadikan dunia Kristian seluruhnya menjadi satu Negara agama Kristian yang dipimpin pangsung oleh Pope dan mengusir kaum Muslimin dari baitul Maqdis.

Pengarang juga menambah lagi, di antara sebab lain juga ialah kegemaran tentera-tentera dan tokoh-tokoh kristian membuat kerosakan dan melancong ke Negara-negara lain dan cita-cita pada pengusa untuk mendirikan pemerintahan barat di dunia timur yang ada kaitan dengan dunia Islam.
Rujukan:
Dr. Muhammad Sayyid Al-Wakil, Wajah dunia Islam: dari dinasti bani umayyah hingga imperialisme moden, Pustaka Kauthar, m.s. 165-166.

Thursday, April 30, 2009

SEJARAH RINGKAS PLO

Salam,

Rakan-rakan yang dikasihi Allah, Dalam kesempatan kali ini saya ingin berkongsi bahan mengenai sejarah ringkas PLO. Ianya agak dekat dengan hal yang berlaku dengan di Palestin dewasa ini. Semoga bermanfaat.


Dalam satu perjumpaan pemimpin-pemimpjn negara Arab, pada tahun 1964, mereka telah menubuhkan 'Army for the Liberation of Palestine'. Telah kita ketahui bahawa ini adalah perancangan negara-negara Barat, dengan tujuan akhirnya untuk menjualkan Palestin kepada mereka (Barat).

Setelah ditubuhkan, kumpulan itu pun mula melakukan aktiviti-aktiviti menentang Yahudi seperti menyerang dan membunuh beberapa orang Yahudi, untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat Islam dan Arab bahawa mereka ini benar-benar memperjuangkan nasib umat Palestin dan menentang Yahudi. Mereka akan sentiasa melakukan kerja-kerja ini sehinggalah mereka telah mencapai ke tahap di mana mereka adalah wakil tunggal bagi rakyat Palestin. Jadi, pada masa itu, apabila mereka menjual Palestin maka ia telah dijual oleh orang-orang Palestin sendiri.

Setahun kemudian pertubuhan itu ditukar namanya kepada 'Palestine Liberation Organization' atau PLO, dengan ketuanya pada masa itu iaitu Ahmad Syukhir. Di dalam PLO, ada satu cawangan yang dinamakan Al Fatah, yang menjadi cukup terkenal kerana mereka banyak melakukan serangan-serangan ke atas Yahudi.

Dalam pilihanraya PLO yang diadakan pada tahun 1969, ketua Al Fatah pada masa itu iaitu Yasser Arafat telah dilantik menjadi pemimpin PLO. Banyak kumpulan-kumpulan kecil yang lain telah menyertai PLO. Mulai pada awal 70an, kerajaan negara-negara lain mula mengiktiraf PLO sebagai wakil tunggal rakyat Palestin. Bahkan PBB pun telah mengiktiraf PLO. Di sini nampak semakin jelaslah perancangan mereka PLO mempunyai wakil-wakil di berbagai negara di dunia dan wang ringgit mencurah-curah masuk kepada mereka PLO menjadi cukup kaya sehingga ia mampu memberi pinjaman kepada negara-negara Arab yang memerlukan duit.

Pada penghujung tahun 80an, kejadian-kejadian yang berlaku menunjukkan mereka telah semakin dekat dengan matlamat mereka. PLO telah mengisytiharkan 'negeri Palestin'. Radio-radio Arab apabila menyebut nama Arafat, mereka memanggilnya presiden Arafat. PLO juga telah dipersiapkan dengan pasukan polis yang akan digunakan apabila mereka mendapat Palestin kelak. Seramai 10,000 orang telah dipilih untuk mendapat latihan di Eropah.

Seterusnya, berlakulah apa yang kita lihat baru-baru ini di mana PLO telah mengiktirafkan Israel secara terbuka. Kemudian, negara-negara yang selama ini berpura-pura menentang Yahudi akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya dengan satu demi satu daripada negara-negara tersebut mula mengiktiraf negara Israel.

Bahkan, Perdana Merited Israel sendiri, Yitzhak Rabin baru-baru ini berkata bahawa PLO akan dapat mendiamkan Ikhwan.

Dari sini cukup jelaslah kerjasama antara mereka untuk memusnahkan Islam. Orang-orang kafir apabila mereka membuat sesuatu perjanjian, mereka menulis apa yang patut dibuat dalam setiap langkah dengan teliti sekali.

Jadi apabila Rabin mengatakan bahawa PLO akan mendiamkan gerakan Islam, bukanlah bermakna PLO sekadar memberi persetujuan bahawa mereka akan bertindak ke atas gerakan Islam tetapi persetujuan itu diikuti dengan perancangan yang teliti tentang apakah yang patut dilakukan oleh PLO untuk menghapuskan gerakan Islam. Ertinya dalam masa sekian-sekian, PLO hendaklah berbuat begini-begini dan seterusnya. Bahkan Rabin juga berkata bahawa mereka akan menunggu selama sembilan bulan untuk melihat bagaimanakah kejayaan PLO dalam tempoh tersebut.

Sama-samalah kita berdoa kepada Allah (swt) agar membantu kita dan agar Allah menggagalkan perancangan jahat orang-orang kafir dan mengembalikan perancangan jahat mereka itu kepada mereka sendiri.
wassalam.

Wednesday, April 22, 2009

DUNIA ARAB Siri 6 (akhir)

Salam wbth,

Revolusi di dalam komunikasi

Revolusi komunikasi dianggap sebagai suatu yang membawa kepada perkembangan pendidikan dan teknologi. Perkembangan pendidikan pula membawa kepada berkurangnya orang yang buta huruf. Hasil darinya, pendaftaran sekolah pelajar-pelajar meningkat, penghasilan surat-khabar dan buku-buku juga meningkat. Pengguna radio juga meningkat dan di masa yang sama kehadiran penonton di panggung wayang juga meningkat dan produksi filem-filem juga meningkat.

Semua ini membuka kepada satu bentuk pemikiran dan perbincangan yang baru, yang mempersoalkan kembali orang berkuasa serta corak hidup lama yang wujud. Seorang British bernama Walter Bagehot menganggap zaman kini sebagai "age of discussion" atau alam perbincangan, tapi pada hakikatnya, kenyataannya ada kaitan dengan usaha-usaha melonggarkan struktur dunia Arab melalui komunikasi. Katanya:

"Sengaja diwujudkan tajuk untuk menjadikannya bahan perbincangan. ... Dengan perbincangan ini, tajuk tersebut tidak akan terikat kepada sesuatu undang-undang yang ada....la secara tidak langsung menunjukkan pengakuan bahawa tidak wujudnya satu kuasa yang mutlak dan mulia atau "sacred authority".

Menurut Morroe Berger, pertambahan sentimen kebangsaan Arab mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan pelajaran dan perkembangan akhbar di akhir abad ke sembilan belas. Nuseibah sendiri pernah berkata:

"Faktor yang membentuk negara di dunia Arab bukanlah organisasi pusat politik mahupun geografi. la adalah komunikasi sosial. Akhbar moden, radio dan panggung wayang menjalankan kerja yang lebih berkesan di dalam membentuk sebuah negara Arab dari semua gabungan faktor-faktor lain. Dunia Arab tidak mempunyai pimpinan politik dan ekonomi yang boleh diakui, tetapi ia mempunyai pimpinan intelek yang kuasanya tidak mengenal sempadan politik..."

Revolusi komunikasi telah membawa kesan dan menembus masuk hingga ke kampung-kampung orang Arab. Politik telah menggantikan adat-adat tradisi dan menjadi suatu suasana untuk meletupkan rasa emosi dan keganasan. Dalam hal ini, akhbar dan radiolah yang memainkan peranan yang utama. Menurut Morroe Berger, sejak detik pertama radio dan televisyen menjaga sesebuah negara, di masa yang sama, satu demi satu ia berjalan beriringan bersamanya menuju kepada "kemajuan".
w/a

Sunday, April 12, 2009

DUNIA ARAB Siri 5

Assalamu’laikum wbth,

Morroe Berger menjelaskan bahawa terdapat tiga perkara yang perlu diambil kira dalam melakukan perubahan kepada dunia Arab:
1) Melihat kepada bidang komunikasi dan industri moden sebagai dua bidang yang boleh membawa kepada perubahan yang mendalam, juga sebagai tenaga perubahan yang berkesan dalam melakukan perubahan-perubahan yang kemudiannya.

2) Mengambil kira beberapa perkara yang dapat digunakan untuk melakukan "dislocation" atau kerosakan di dalam elemen hidup masyarakat Arab.

3) Melihat bagaimana proses "perubahan" dan "meminjam" memberi kesan pada hubungan antara Barat dan dunia Arab.

Perkara pertama yang cuba diubah oleh pihak Barat ke atas dunia Arab ialah sikap terhadap perubahan itu sendiri. Dalam hal ini, pihak Barat mendapati bahawa mereka adalah suatu bangsa yang tidak sabar, aktif dan penuh harapan, manakala orang Oriental adalah bangsa yang suka melengah-lengah, serius dan penyabar.
Walau bagaimanapun, bangsa Arab telah mengejar semangat perubahan. Sikap tidak senang duduk dan tidak sabar ini mula mendorong di kalangan elit berpelajaran, merangka plan untuk melakukan perubahan sosial, lebih mendalam dari perubahan yang kuasa Barat sendiri berani untuk melakukannya.
Keghairahan ke arah perubahan ini, ditambah dengan wujudnya sentimen kebangsaan, menyebabkan lahir perasaan "ambivalence" atau perasaan yang tidak menentu terhadap masa-masa lepas. Di satu sudut, ia mencari penerusan kepada kuasa dan kebudayaan tradisi Arab. Di satu sudut yang lain, ia ingin menolak tradisi yang dianggap beku, memalukan dan penghalang kepada definasi baru "kemajuan".
Seorang saintis politik Arab yang dilatih di Barat bernama Nuseibah pernah berkata:
"... di dalam sejarah tradisi itu sendiri, terdapat dua senjata: ia menyumbangkan ke arah kesatuan dengan cara menghidupkan memori orang-orang tua dan menghilangkannya dengan cara menghidupkan episod hidup yang tawar, yang mana setiap sejarah terikat dengannya."
Nuseibah berkata bahawa ia tidak menafikan masa-masa lepas serta pengaruhnya terhadap masa kini, tetapi ia menekankan perbezaan antara Arab kini dengan Arab di era-era yang lebih awal. Dalam rangkanya untuk melepaskan Arab dari ikatan sejarah, dia menyoal dengan katanya:
"... kenapa teori-teori dan amalan-amalan ribuan tahun yang lalu dianggap lebih utama dan "innate"... dari yang ada di abad ini?'
Sebenarnya, perasaan untuk berubah akan menukarkan pendekatan seseorang di dalam mempelajari masa-masa lepas. Ini akan menyebabkan seseorang menilai kembali masa lepas dan mewujudkan sikap yang kritikal dan perbincangan yang terbuka terhadapnya. Keinginan untuk menerima idea-idea yang baru, lahir, dan ianya, secara langsung atau tidak memberikan kesan kepada setiap aspek kehidupan Arab.
Bersambung...

Monday, March 30, 2009

DUNIA ARAB Siri 4

Salam wbth,

Manusia sebagai agen perubahan

Bagaimanakah perubah berbeza dengan yang diubah dari segi kelas sosial, kerakyatan, agama, pendidikan dan pekerjaan?

Perubahan itu sendiri pula boleh dikelaskan kepada sengaja dan dirancang atau tidak sengaja dan tidak dirancang. Apakah pula elemen yang wujud di dalam sesuatu masyarakat itu, yang menentukan kadar kelajuan perubahan, iaitu sama ada laju atau perlahan?

Di bawah adalah beberapa trend yang sedang berlaku di dunia Arab dalam dekad yang baru ini:

-Kemasukan besar-besaran orang-orang kampung ke bandar-bandar dan sektor perindustrian.

-Pengenalan metod dan alat-alat baru di dalam perladangan.

-Perkembangan komunikasi dan ini termasuklah peningkatan dari segi pendidikan dan kebolehan membaca, kelahiran elit baru yang terdidik dengan pendidikan barat serta bertambahnya penonton mass media.

Merosotnya kuasa agama.

Kelahiran negara-negara baru yang disokong oleh sentimen kebangsaan. la berkembang luas dari para-para elit hinggalah kepada massa yang mana hingga kini mereka berada di luar dari masyarakat politik.

Bentuk baru perhubungan sesebuah keluarga, dan ini termasuklah perkembangan persamaan kaum wanita dan kelonggaran "only male domination" atau hanya lelaki sahaja yang berkuasa di dalam sebuah keluarga, kepada kekuasaan "parental authority" atau kekuasaan ibubapa bersama. (Nota pent: Maksudnya, kaum lelaki bukanlah lagi sebagai ketua keluarga tetapi dibahagi-bahagikan kuasanya dengan wanita-Allahu'alam)

Lahirnya bentuk politik baru di dalam perlembagaan ke arah pemerintahan ketenteraan dan perlaksanaan kod-kod sekular atau undang-undang sekular.

Pertambahan penggunaan sains dan teknologi di dalam industri, pertanian dan perubatan.

Bersambung...

Tuesday, March 24, 2009

DUNIA ARAB Siri 3

Assalamu'alaikum wbth,

PERANCANGAN PERUBAHAN SOSIAL KE ATAS DUNIA ARAB

Seorang penulis Barat berbangsa Yahudi bernama Morroe Berger yang menulis buku bertajuk "The Arab World Today" pada tahun 1962, membahagikan tiga sudut dalam melihat kepada sesuatu perubahan sosial.

Ciptaan-ciptaan baru

Ciptaan-ciptaan baru diperkenalkan ke dalam bidang politik, ekonomi dan agama; contohnya dari segi cara berpakaian, memasak dan cara perumahan. Ciptaan baru juga berlaku di dalam bidang teknologi, pendidikan dan komunikasi.

Wasilah perubahan

Perubahan dapat dilakukan dengan cara penjajahan, pendidikan dan perkembangan industri.
bersambung...

Tuesday, March 17, 2009

DUNIA ARAB Siri 2

Assalamu'alaikum wbth,

Perbincangan utama di dalam buku ini adalah khusus kepada lima buah negara Arab iaitu Mesir dan Syria (yang membentuk Republik Arab Bersatu pada tahun 1958) serta Lubnan, Jordan dan Iraq. Ini kerana, pada suatu masa, negara-negara inilah yang menjadi pusat serta masyarakat yang paling maju dalam pemerintahan Arab. Kesemuanya mempunyai banyak persamaan antara satu dengan yang lain jika dibandingkan dengan dunia Islam yang lain. Di kawasan ini jugalah tinggal 40 juta penduduk (nota pent: statistik 1960-an) yang mana hampir kesemuanya terdiri dari bangsa Arab dan beragama Islam.

Dari segi sejarah, negara-negara ini mengambil bentuk politik seperti yang wujud sekarang adalah merupakan hasil dari Perang Dunia Kedua. Ideologi serta sosio-ekonominya yang juga lahir semenjak Perang Dunia Kedua adalah disebabkan kepada tiga trend utama:

1) Merosotnya pengaruh kekuasaan penjajahan British.

2) Peningkatan Amerika Syarikat dan Rusia sebagai kuasa dunia serta wujudnya perang dingin antara kedua buah negara tersebut.

3) Lahirnya ideologi Bangsa-bangsa bersatu mengenai pembentukan dan hak perlindungan negara-negara kecil serta "industrialisasi" negara-negara yang dianggap "underdevelop areas".

Perkembangan ini merupakan satu "protective covering" atau cara berlindung di sebalik nama, yang digunakan dalam rangka untuk mengembangkan perasaan kebangsaan atau nationalistik di kalangan Arab. Di masa yang sama, ia menggerakkan kepada usaha ke arah kesatuan dan pengambilan polisi "positive neutralism" atau polisi bersikap neutral atau pro Rusia di dalam hal-ehwal antarabangsa, mengumumkan identiti baru sebagai sebuah negara yang merdeka, serta mula mencari perubahan dalaman dan perkembangan ekonomi.

Dari aspek pemikiran strategik Barat, Morroe Berger menyifatkan Timur Dekat sebagai satu kawasan yang bersatu. Konsep bersatu yang dimaksudkan di sinilah pula bukanlah kesatuan yang diasaskan kepada kebudayaan atau cara hidupnya tetapi yang berasaskan kepada dasar geopolitik dan ketenteraan.

Pada hakikatnya, politik Arab telah lama tunduk di bawah regim diktator, samada tempatan atau asing. Sistem parlimen barat, sebagai contohnya telah diperkenalkan kepada Mesir dan juga negara-negara lain yang mana pada hakikatnya, kuasa yang sebenar terletak di bawah kekuasaan British dan Perancis. Kaum tempatan Arab pula, walaupun dari segi politiknya menentang penjajahan barat, mereka sebenarnya telah terjajah dengan pengaruh sosial dan ideologi barat yang membawa "modernisasi", satu proses yang dibawa oleh pihak barat kepada kaum tempatan yang mendorong mereka menuju kepada perubahan ala barat. Dari segi pendidikan contohnya, kaum wanita telah digalakkan untuk menuntut di sekolah-sekolah yang moden. Mereka digalakkan supaya menuntut hak "kebebasan" mereka.
bersambung...

Thursday, March 12, 2009

DUNIA ARAB Siri 1

Assalamu'alaikum wbth,

Siri kali akan memberi ringkasan ringkasan dari buku yang ditulis oleh seorang orientalis barat bernama Morroe Berger di dalam bukunya yang bertajuk "The Arab World Today" yang diterbitkan pada tahun 1962. Di dalamnya terkandung perancangan-perancangan halus dan jahat pihak Barat untuk "membaratkan" dunia Arab serta meneruskan penguasaan dan penjajahan kuasa barat sama ada secara langsung atau tidak langsung di situ.
Perhubungan antara Timur Dekat dan Barat mula menampakkan kepentingannya bila Timur Dekat mula membukakan sempadannya kepada Barat. Perkembangan ini bukanlah disebabkan oleh wujudnya bentuk komunikasi yang mendekatkan lagi jarak antara keduanya ataupun oleh semakin besarnya pengaruh cabaran Rusia di seluruh dunia tetapi oleh sebab beberapa faktor yang khusus bagi kepentingan Barat:

Kedudukan geografi

Timur tengah adalah jalan air, darat dan laut untuk ke Timur. la juga terletak di kedudukan yang hampir dengan Rusia.

Khazanah bahan mentah

Timur Tengah mempunyai 75% dari simpanan minyak dunia dan menghasilkan 25% dari hasil minyak mentah dunia, termasuk yang kebanyakannya digunakan oleh Eropah Barat.

Tempat lahir agama

Timur Dekat adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam, Kristian dan Judaisma. la adalah tempat fokus kepentingan agama. Masalah politik juga datang dari sana, khususnya perhubungan antara negara Arab dan Barat banyak ditentukan oleh peristiwa di Palestin serta hubungan keduanya dengan Israel sejak pembentukan Israel pada tahun 1948.

Kelemahan ketenteraan

Kepentingan tanah Arab serta ditambah oleh kelemahan ketenteraannya, menyebabkan ia menjadi dominasi atau tunduk di bawah penguasaan Barat.

Tiga pengaruh utama, walau bagaimanapun telah menjadikan sebab kepada semakin lemahnya kedudukan Barat di situ sejak tamatnya Perang Dunia kedua:

1) Barat semakin lemah dari segi ekonomi dan ketenteraannya yang menyebabkan kemampuannya untuk menjaga dan meluaskan jajahannya berkurang. Di masa yang sama rakyat British dan Peranchis semakin kurang menyokong polisi "imperialist" atau penjajahan kerajaan mereka.

2) Amerika Syarikat dan Rusia telah bangkit menjadi suatu kuasa besar yang baru tetapi keduanya tidak pernah mempunyai sejarah berkuasa di negara-negara Arab. Kedua-duanya telah mendesak supaya Eropah Barat mengurangkan pengaruhnya di dunia Arab, dengan motif dan tujuan yang berbeza.

"Standard" baru dalam hubungan antarabangsa, perkembangan perindustrian dan komunikasi serta latihan yang diberikan kepada tenaga elit tempatan oleh pihak Barat sendiri menjadikan lebih sukar untuk membenarkan atau mencari alasan kepada membolehkan penguasaan sebuah negara ke atas sebuah negara yang lain.
Bersambung...

Tuesday, March 03, 2009

PERSATUAN BANGSA-BANGSA BERSATU SIRI 5(AKHIR)

Assalamu'alaikum wbth,

Kaedah untuk Menghadapi Penentangan pada PBB

Satu lagi alat yang boleh digunakan ialah memenjarakan sesiapa saja yang menentang ambilalih kuasa oleh PBB. Banyak balai polis yang ada senarai nama mereka-mereka yang dianggap merbahaya kepada perancangan mereka. Baru-baru ini di San Francisco, didapati bahawa kumpulan B'nai Brith menyimpan rekod 850 pertubuhan yang melibatkan hampir 20,000 individu. Kebanyakan dari individu tersebut adalah orang-orang Islam.

Mereka juga ada menyediakan kem tahanan yang boleh menahan sampai beratus ribu orang pada suatu masa. Operasi ini dinamakan RCX-84. Bagaimanapun perkara ini telah bocor kepada orang ramai. Mereka telahpun mendapat tempat untuk kem tahanan itu iaitu di Alabama dan mayor tempat itu telahpun memberikan kebenarannya. Kem itu kononnya ialah untuk orang-orang Palestin yang ada di US tetapi mereka dapat tahu bahawa ianya adalah untuk semua rakyat US.

Mereka juga mengadakan latihan bagaimana untuk mengawal orang ramai dalam masa kekacauan. Latihan ini mereka adakan di tengah-tengah bandar seperti di San Francisco dan mereka menggunakan alat-alat seperti gas pemedih mata untuk mengawal orang ramai.

US Commission on Improving the United Nations

Di US ini ada satu komiti yang diberi nama 'US Commission on Improving the United Nations'. Baru-baru ini mereka ada mengeluarkan satu laporan hasil dari perbincangan mereka. Antaranya mereka mencadangkan:

a) Mengadakan satu pesuruhjaya tinggi untuk hak-hak kemanusiaan, komiti hak-hak kemanusiaan dan mahkamah jenayah antarabangsa.

Ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah mereka untuk menuju ke arah matlamat mereka mendirikan kerajaan dunia. Tugas-tugas yang hendak diberikan kepada komiti ini adalah sebenamya tugas-tugas sebuah negara.

b) Mengembangkan Security Council untuk memasukkan Jepun dan Jerman. Juga meningkatkan penglibatan PBB dalamnegara-negara lain untuk mengawal kegiatan mereka dan memastikan bahawa mereka tidak membina senjata nuklear.

Jadi perkara yang sedang dilakukan di Iraq akan mereka lakukan di tempat-tempat lain. Ini merupakan penjajahan secara perlahan-lahan. Iraq sudah mereka takluki. Sekarang ini mereka cuba pula untuk menakluki Somalia dan Yugoslavia.

c) Melantik individu-individu yang dipanggil'Inspector General' kepada PBB untukmemeriksa pekerja-pekerja PBB.

Agama PBB

Agama PBB berkemungkinan ialah memuja syaitan kerana inilah yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin Freemason. Mereka mengatakan semua ugama adalah sama. Agama yang menyembah syaitan kononnya adalah sama dengan agama yang menyembah tuhan. Banyak perkara-perkara yang kejam dan bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia yang mereka amalkan seperti menyembelih kanak-kanak hidup-hidup dan sebagainya. Mungkin inilah yang akan menjadi agama mereka.

Kesimpulan

Adalah menjadi harapan kita bahawa kekacauan yang timbul dari kerja-kerja mereka itu akan menjadi tanda bahawa Islam pula yang akan naik. Ini kerana orang ramai tidak akan sanggup hidup lama di bawah pemerintahan zafim mereka itu. Dan ini sebenarnya akan memudahkan kerja-kerja kita dan akan membantu kita ke arah matlamat dekat kita, InsyaAllah.

Monday, February 23, 2009

PERSATUAN BANGSA-BANGSA BERSATU SIRI 4

World Council of Christian Churches

Untuk sampai kepada matlamat mereka untuk mendirikan kerajaan dunia, mereka ada banyak pertubuhan yang bertugas ke arah itu. Untuk bahagian ideologi, mereka gunakan 'World Council of Christian Churches'. Ini adalah untuk meyakinkan orang ramai akan perlunya kerajaan untuk mentadbir dunia ini. Mana-mana kumpulan Kristian yang tidak menganggotai Council ini akan dihancurkan. Contohnya ialah pengikut-pengikut David Koresh di Waco, Texas.

Council ini ditubuhkan oleh Freemason dengan tujuan untuk menguasai orang-orang Kristian. Mereka juga menguasai 'World Jewish Council' dan 'American Council of Catholic Churches'.

Taktik US National Emergency

Satu lagi alat yang mereka gunakan ialah 'National Emergency' atau keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, semua kuasa di US akan jatuh ke tangan presiden menjadikan beliau diktator yang paling berpengaruh di dunia. Reagan pernah menggunakan salah satu dari keadaan darurat ini ketika berlakunya mogok oleh 'Air Traffic Controllers'. Reagan menggunakan kuasa beliau dalam keadaan darurat untuk memecat semua yang terlibat dalam mogok itu dan menggantikan mereka dengan orang yang baru. Pada tahun itu banyak kemalangan yang berlaku kerana mereka ini kurang berpengalaman.

Undang-undang darurat yang boleh digunakan oleh presiden ialah:

1. Executive Order 10995 - Membenarkanpresiden mengambilalih semua saluran media.

2. Executive Order 10997 - Mengambilalihsemua kuasa elektrik, gas, petroleum, minyak dan galian.

3. Executive Order 10998 - Mengambilalihsemua sumber makanan dan ladang-ladang.

4. Executive Order 10999 - Mengambilalihsemua sumber pengangkutan, jalan-jalan,dan pelabuhan.

5. Executive Order 11000 - Menggerakkanorang awam dan tenaga kerja di bawahpemerhatian kerajaan.

6. Executive Order 11001 - Mengambilalihsemua fungsi kesihatan, kebajikan dan pendidikan.

7. Executive Order 11002 - Memerintahkan semua rakyat mendaftarkan diri di pejabat-pejabat pos. Ini mungkin akan dilakukan dalam masa peperangan untuk memaksa rakyat pergi berperang.

8. Executive Order 11003 - Mengambilalih semua lapangan terbang dan kapal-kapal terbang. Inilah yang telah digunakan oleh Reagan.

9. Executive Order 11004 - Mengambilalih semua lembaga perumahan dan kewangan. Beliau juga boleh memindahkan rakyat secara paksa.

10. Executive Order 11005 - Mengambilalih semua landasan keretapi, terusan-terusan dan "public storage facilities".

11. Executive Order 11051 - Membahagikan tugas untuk menguatkuasakan undang-undang darurat, dan mengeluarkan arahan untuk menguatkuasakan semua undang-undang darurat yang lain. Contoh organisasi yang boleh digunakan pada masa darurat ialah 'Federal Emergency Management Authority' (FEMA).


Bersambung...

Tuesday, February 17, 2009

Fakta mengenai Israel - Mesir

Salam,

Sedikit maklumat dari akhbar di Mesir berkaitan hubungan Mesir & Israel.

1.Egypt's natural gas start flowing to Israel thru a pipeline for the first time in May 2008 under the agreement signed in 2005 for the supply of 1.7 bcm annually over 20 years.


Reference
daily news egypt, page 3, friday, 13 Feb , 2009

2. Jordan bans sermon by islamists over Gaza: brotherhood

Among eight Muslim Brotherhood members
- Zeid kilani
- Nedal abbadi
- Ahmad kofani
- Abdul majid khawaldeh

Refer to their web: islamic action front(IAF)

'Arab country provide israel army with vegetable and fruits during agression, in reference to an egyption company.'
Nedal Abbadi

Reference:
daily news egypt, page 5, friday, 13 Feb , 2009

Friday, February 13, 2009

PERSATUAN BANGSA-BANGSA BERSATU SIRI 3

Assalamu'alaikum wbth,

Kaedah Pelaksanaan Polisi CFR
Jika CFR membuat keputusan mengenai sesuatu idea yang hendak mereka sebarkan, idea itu akan mula disebarkan oleh cawangan-cawangan mereka. Katalah mereka ingin menyebarkan tentang 'New World Order'. Ahli-ahli mereka yang menjadi pensyarah di universiti-universiti akan memberikan ceramah mengenai New World Order, Kelab Bohemia akan mengadakan seminar dengan New World Order sebagai temanya, dan Secretary of State akan bercakap dengan pemberita mengenai New World Order dan seterusnya.

Dan apa yang ditulis dalam majalah mereka, Foreign Affairs, kebiasaannya menjadi kenyataan kerana apa yang mereka tulis itu adalah polisi yang mereka ingin laksanakan. Hampir semua orang-orang yang memegang jawatan tinggi di US ini samada dengan kerajaan, media dan sebagainya menjadi ahli dalam CFR.
Pembentukan PBB

Pada akhir tahun 1939, 'State Department' US telah membentuk satu komiti untuk mengendalikan masalah-masalah selepas perang yang diberi nama 'Post War Problems Committee'. Ahli-ahli komiti ini terdiri dari orang-orang yang berpangkat tinggi dalam Department of State. Mereka pula dibantu oleh satu kumpulan research yang baik yang pada tahun 1941 membentuk 'Division of Special Research'.

Mereka seterusnya menjadi penasihat kepada 'Post War Foreign Policies'. Mereka akan menentukan apakah polisi US selepas perang Dunia Kedua. Ahli-ahli mereka, hampir semuanya adalah orang-orang penting dalam CFR. Antaranya ialah Hamilton, Armstrong, Summerwells, Isaiah Myron, Leo Taylor. Taylor, seorang Rusia, adalah pengarah komiti tersebut dan dianggap sebagai arkitek perlembagaan PBB.

Secara perlahan-lahan tujuan sebenar mereka membentuk komiti tersebut mulai ketara, iaitu untuk membentuk satu kerajaan dunia. Pada tahun 1941, ketua-ketua negara US, Soviet, Britain dan China telah menandatangani satu perjanjian yang di namakan 'Atlantic Charter'. Antara mereka yang hadir ialah Roosevelt, Stalin dan Churchill.

Pada tahun 1945, satu lagi perjumpaan diadakan dan kali ini di San Francisco di mana 40 orang wakil dari US telah hadir dengan wakil-wakil dari 45 negara lain. Dalam perjumpaan ini mereka merangkakan perlembagaan untuk PBB. Pengerusi komiti tersebut ialah Alger Hiss, seorang sosialis dan ahli dalam CFR. Dia seterusnya menjadi Secretary General untuk PBB sehingga pilihanraya pertama diadakan pada tahun 1951 untuk melantik Secretary General baru.
Pengaruh Komunis Dalam PBB

Hiss memegang jawatan tersebut dari 1945 hingga 1951. Hiss kemudiannya telah dibuktikan sebagai agen perisik Rusia (KGB). Begitu juga dengan mereka-mereka yang membantu Hiss menulis perlembagaan tersebut. Semua sekali, kecuali seorang telah dibuktikan kemudian sebagai agen Rusia. Mereka ialah Harry Dexter White, Virginius Frank Coe, Noel Field, Lawrence Duggan, Henry Julian Wadleigh, John Carter Vincent, David Weintraub, Nathan Gregory Silvermaster, Victor Perlo, Irving Kaplan, Abraham G. Silverman, William H. Taylor, William L. Ullman, Soloman Adler dan Harold Glasser. Hanya seorang iaitu Dean Asheson yang bukan agen KGB Rusia.

Orang yang dilantik untuk menggantikan Hiss, Trygve Lie, dari Norway adalah juga seorang sosialis dan penyokong kuat Soviet. Lie kemudian diganti pula pada tahun 1953, oleh Dag Hammarskjold dari Sweden. Beliau meninggal dunia dalam kemalangan kapal terbang pada tahun 1961. Ada kemungkinan bahawa beliau telah dibunuh.

Seorang komunis Marxis dari Burma, U Thant telah dilantik sebagai Secretary General pada tahun 1961. Dalam tahun 1970, U Thant menulis satu surat memuji-muji kebijaksanaan Lenin dan mengatakan bahawa idea-idea Lenin cukup mempengaruhi kejadian-kejadian yang berlaku pada masa itu. Selepas U Thant, Kurt Waldheim dari Austria telah dilantik menjadi Secretary General. Beliau adalah seorang Nazi yang berkhidmat dalam tentera Jerman ketika Perang Dunia Kedua dan benar-benar pro komunis sepanjang beliau menjadi Secretary Genaral untuk PBB. Seterusnya beliau diganti pula oleh Javier Perez de Cuellar dan kemudiannya Boutros Boutros-Ghali.

Orang yang paling kuat dalam PBB ialah 'Under-Secretary-General for Political and Security Council Affairs' kerana beliaulah yang memegang bahagian ketenteraan PBB. Sejak PBB mula ditubuhkan hingga sekarang, 14 orang telah memegang jawatan tersebut. Semua sekali adalah komunis dan semua sekali kecuali dua orang adalah dari Soviet atau Rusia. Senarainya adalah seperti berikut:

1946-49 ...... Arkady Sobotev (USSR)
1949-53 ...... Konstantin Zinchenko (USSR)
1953-54 ...... llya Tchemychev (USSR)
1954-57 ...... Dragoslav Protitch (Yugoslavia)
1958-60 ...... Anatoly Dobrynin (USSR)
1960-62 ...... Georgy Arkadev (USSR)
1962-63 ...... E.D. Kiselev (USSR)
1963-65 ...... V.P. Susfov (USSR)
1965-68 ...... Alexei Nesterenko (USSR)
1968-73 ...... Leonid N. Kutakov (USSR)
1973-78 ...... Arkady N. Shevchenko (USSR)
1978-81 ...... Mikhail D. Sytenko (USSR)
1981-86 ...... Viacheslav A. Ustinov (USSR)
1987-92 ...... Vasiliy S. Safronchuk (USSR)
1992- ...... Vladimir Petrovsky (Rusia)
& James O.C Jonah (Sierra Leone)

Ketika Roosevelt berjumpa dengan Stalin, beliau bersetuju untuk memberi 3 kerusi kepada Soviet dan jika ada tentangan dari Congress US, maka mereka akan berikan 3 kerusi lagi kepada US pula. Ketika Roosevelt membentangkan ini kepada Congress, beliau tidak mendapat tentangan tentang pemberian 3 kerusi kepada Soviet lalu beliau tidak mencadangkan untuk memberikan 3 kerusi kepada US. Jadi jelas di sini ketua negara US tidak berjuang untuk kepentingan US. Hingga sekarang, Soviet kekal dengan 3 kerusi dan US dengan 1 kerusi sahaja.
Bersambung...

Sunday, February 08, 2009

PERSATUAN BANGSA-BANGSA BERSATU SIRI 2

Assalamu'alaikum wbth,
Pembentukan League of Nations

Idea mengenai perlunya ditubuhkan satu pertubuhan seperti PBB telah dimulakan oleh Kolonel Edward Mandell House, penasihat utama kepada presiden Woodrow Wilson. House pada masa itu adalah umpama Kissinger pada masa Nixon dan Ford. Kissinger lah yang merupakan orang yang memberikan arahan, bukan presiden. Pada masa itu, House lah yang sebenarnya memerintah, bukan Wilson. House telah menulis deraf pertama untuk 'The League of Nations'. Pada tahun 1917, House dilantik oleh presiden US untuk mengetuai sebuah komiti yang tugasnya ialah untuk merangkakan satu program bagi sebuah kerajaan antarabangsa.

Apa yang telah beliau lakukan ialah mengumpulkan perjanjian-perjanjian damai yang ada (yang ditandatangani selepas tamat perang-perang yang besar) dan berpandukan dokumen-dokumen ini, merangkakan satu perlembagaan untuk League of Nations. Tetapi ianya telah ditolak setelah dibentangkan di 'Senate'. Jadi apabila League of Nations ditubuhkan, US tidak dapat menyertainya kerana telah ditolak Senate. Pada ketika itu, pengaruh Freemason di dalam politik US tidaklah sekuat seperti sekarang ini.

Kolonel House telah dibantu oleh beberapa orang pemuda seperti Walter Lippman, Norman Thomas, Allen W. Dulles, John Foster Dulles dan Christian A. Herter.

Pada tahun 1919, House telah berjumpa dengan beberapa orang dari Britain yang mempunyai pemikiran yang sama seperti beliau. Dalam perjumpaan tersebut, mereka telah membuat keputusan untuk menubuhkan satu kumpulan di dalam US yang diberi nama 'American Institute of International Affairs' (AIIA).

CFR, TCdan BG

Dua tahun kemudian, iaitu tahun 1921, satu kumpulan lain dari New York telah digabungkan dengan AIIA dan diberi nama 'Council on Foreign Relations' (CFR). CFR inilah yang sebenarnya memerintah US.

Saya ingin mencadangkan agar kita semua mengumpulkan semua isu yang telah dikeluarkan oleh CFR, iaitu lebih dari 280 keluaran (Foreign Affairs dikeluarkan 4 kali setahun selama lebih dari 70 tahun) dan mengadakan satu kajian mengenai perkara-perkara yang dibincangkan dalam majalah tersebut kerana banyak perkara yang mereka bincangkan dalam majalah tersebut telah menjadi kenyataan. Jadi jika kita mengkaji buku ini, kita boleh mengagak apakah perancangan mereka untuk masa hadapan.

CFR ini, dan dua lagi kumpulan iaitu, 'Bilderberger Group' (BG) dan 'Trilateral Commission' (TC) adalah cukup penting untuk kita ketahui. Sesiapa yang menjadi ahli dalam kumpulan-kumpulan ini adalah merupakan tokoh-tokoh penting dunia.

CFR umpamanya, mempunyai lebih kurang 3000 orang ahli dan lebih 400 daripada itu memegang jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan US termasuklah presiden dan timbalan presiden.

TC pula ditubuhkan pada tahun 70an oleh David Rockefeller. lanya adalah lebih tertutup dan lebih penting dari CFR. Semua ahli TC mestilah menjadi ahli CFR terlebih dahulu. TC adalah lebih kepada peringkat antarabangsa dengan cawangannya di US, Jepun dan Eropah (Jerman), yang menyebabkan ianya dipanggil trilateral.

TC pula mempunyai 1000 orang ahli dan lebih 200 daripada itu memegang jawatan tinggi dalam kerajaan.

Satu lagi kumpulan di peringkat antarabangsa ialah Bilderberger Group (BG). BG ini adalah lebih tinggi dan lebih sulit dari CFR dan TC. Tidak banyak yang diketahui mengenai kumpulan ini melainkan bekas presiden US, Dan Quayle dan presiden sekarang, Bill Clinton adalah ahli-ahli mereka.

Sejak CFR ditubuhkan pada tahun 1921, semua 'Secretary of State' yang dilantik selepas itu adalah dari kumpulan ini. Secretary of State sekarang ini, Warren Christopher, adalah ahli kepada kedua-dua CFR dan TC.
Bersambung....

Tuesday, January 27, 2009

PERSATUAN BANGSA-BANGSA BERSATU SIRI 1

Assalamu'alaikum wbth,

Dalam siri kali ini saya ingin berkongsi mengenai Persatuan Bangsa-bangsa bersatu(PBB). Sejak ia ditubuhkan, ianya tidak lebih sebagai kuda tunggangan Yahudi antara bangsa.
Selamat membaca.

Perubahan yang Cepat

Pola politik dunia sekarang berubah dengan begitu cepat sekali dan ia memerlukan pimpinan yang cekap dan mempunyai maklumat yang cukup untuk dapat memimpin jama'ah pada masa yang begitu mencabar ini. Kita telah lihat bagaimana Soviet Union dijatuhkan dan dipecahkan dengan begitu cepat sekali. Peta kawasan itu sentiasa berubah-ubah dan setiap hari ada negeri baru yang mahu bebas dari cengkaman Rusia.

Banyak negara-negara yang ditubuhkan pada awal abad ini telah runtuh atau mulai runtuh dan dpecah-belahkan kepada banyak negeri-negeri kecil. Bilangan negeri-negeri di dunia hari ini semakin bertambah dan mungkin akan 'double' (berganda dua) dalam masa 20 tahun. Banyak pertumpahan darah dan keganasan sedang dan akan berlaku di segenap pelusuk dunia.

PBB Semakin Kuat

Sekarang ini PBB menjadi semakin kuat dan bertambah pengaruhnya di dunia ini sehinggakan Amerika, satu-satunya 'superpower' yang masih kuat telah tunduk kepadanya. Kejadian-kejadian yang berlaku sekarang ini berlaku begitu cepat sekali dan diramalkan bahawa beberapa tahun yang akan datang ini akan menjadi tempuh yang paling ganas di abad ke 20 ini atau di sepanjang sejarah dunia. Banyak perkara-perkara yang mengejutkan akan berlaku dalam masa 7 hingga 10 tahun yang akan datang ini. Bahkan kemungkinan untuk berlakunya perang nuklear pun ada.

Untuk kita dapat mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku dengan cepat ini, perlulah kita memahami PBB.

Kekuatan PBB sedang ditambah dengan begitu cepat cekali, terutamanya dari segi ketenteraan, dan diramalkan bahawa PBB inilah yang akan menjadi asas kepada kerajaan yang akan memerintah dunia yang hendak ditubuhkan oleh golongan Zionis Yahudi.

Mereka ingin membina PBB yang kuat dan boleh menghancurkan mana-mana kerajaan di dunia ini yang menentangnya. Sekarang ini PBB telah pun ada tidak kurang dari 60,000 orang tentera di bawahnya yang sedang bertugas di Somalia, Cambodia, Bosnia dan beberapa negeri lain. Sehingga sekarang ini, tentera-tentera PBB diletakkan di bawah arahan 'Security Council' bukan di bawah 'Security General'. Sekarang mereka sedang usahakan untuk meletakkan tentera-tentera ini di bawah arahan Security General dan dia boleh menghantarkan tentera-tentera ini ke mana sahaja tanpa perlu mendapatkan kebenaran dari negara yang menghantarkan tentera tersebut terlebih dahulu.

US dan PBB

Sekarang ini kita nampak bahawa US menguasai dan menggunakan PBB untuk kepentingannya, tetapi keadaan ini akan berubah dan nanti PBB lah yang akan menguasai US dan menggunakannya untuk menubuhkan kerajaan dunia mereka.

Kajian terakhir yang dibuat oleh kementerian pertahanan US menunjukkan bahawa mereka menyokong idea untuk meletakkan 10,000 orang tentera di bawah arahan 'Security General' PBB. Jadi dia boleh memerintahkan tentera-tentera itu untuk pergi ke mana-mana sahaja.

Ini hanyalah permulaan sahaja. Ada juga cadangan lain yang mengatakan setiap negeri di dunia ini perlu menghantar 1,000 orang tentera untuk berkhidmat di bawah PBB. Jadi lebih 150,000 tentera akan berada di. bawah PBB dan mereka boleh memerangi dan mengalahkan US.

Ada juga berita mengatakan satu pasukan tentera sedang dilatih di US ini untuk menakluki California. Alasan mereka latihan itu ialah untuk mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul sekiranya berlaku huru-hara secara besar-besaran di California seperti yang berlaku di Los Angeles baru-baru ini.

Banyak lagi perkara-perkara yang mereka cuba lakukan atau sedang dalam perancangan seperti mengadakan kem tahanan yang besar di Pennsylvania untuk mengurung rakyat-rakyat yang disyaki menentang kerajaan, menggabungkan tiga pertubuhan iaitu Federal Bureau of Investigation (FBI), Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) dan Drug Enforcement Agency (DEA) menjadi satu unit polis kebangsaan untuk menangkap dan menyoal-siasat rakyat yang disyaki menentang kerajaan.

Mereka juga melantik seorang yang berasal dari Poland iaitu Shalikasvili, untuk memegang jawatan 'Chairman of the Joint Chiefs Of Staff' untuk menggantikan Colin Powell. Ketika ditanya pendapatnya mengenai penyerahan pemerintahan tentera US di bawah orang yang bukan rakyat US (i.e PBB), beliau menjawab boleh sekiranya dilakukan mengikut syarat-syarat yang tertentu.

Jadi jelas menunjukkan mereka cenderung untuk menyerahkan tentera US supaya berada di bawah PBB. Jadi orang yang akan menentukan nasib orang-orang US bukanlah orang US tetapi sesiapa yang mengetuai PBB. Sekiranya kerajaan US menentang PBB, PBB boleh menghantar tentera US untuk menghancurkan kerajaan US.
bersambung

Saturday, January 24, 2009

Fakta mengenai Sumbangan US kepada Israel sejak 1948

Salam,

America’s $84.8 billion in aid to Israel from fiscal years 1949 through 1998, and the interest the U.S. paid to borrow this money, has cost U.S. taxpayers $134.8 billion, not adjusted for inflation. Or, put another way, the nearly $14,630 every one of 5.8 million Israelis received from the U.S. government by Oct. 31, 1997 has cost American taxpayers $23,240 per Israeli.

ORDE BARU DUNIA siri 4 AKHIR

Salam,

Semoga isu palestin tidak berakhir walaupun gencatan senjata satu hala sahaja oleh Yahudi laknatullah.

Sambungan kepada siri lalu... Selamat membaca.


Mendidik masyarakat

Ringkasnya, apakah yang perlu kita lakukan? Kita perlu tekankan dan didik masyarakat berkenaan dua sunnah perjuangan. la adalah perjuangan antara benar dan salah, antara hak dan batil. Dan masyarakat mesti memilih di antara hak dan batil ini. la bukanlah satu hal politik. la bukanlah satu hal yang mereka tidak perlu berikan perhatian kerana ia menyentuh asas agama dan 'aqidah mereka. la adalah perjuangan antara hak dan batil.
"Dan seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam." (AI Baqarah: 251)
"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa," (Al Haj: 40)

Kita perlu menerangkan masyarakat mengenai ini. Kita perlu terus memperkatakannya kepada masyarakat. Inilah asas perjuangan, supaya dengan ini, mereka boleh menentukan dan membentuk sikap berdasarkan kefahaman dan kesedaran.

Memahami tugas kita

Seperkara lagi ialah kita tidak mahu pihak lain menang. Kita perlu memahami dengan jelas tugas kita apakah kedudukan yang sesuai untuk kita dan apakah yang boleh kita lakukan. Kita perlu mentarbiyah diri kita. Tanyalah diri, apakah misi kita yang sebenar? Kita perlu menghargai apakah yang kita hadapi supaya dengan itu, matlamat yang ada di dalam fikiran kita adalah sangat jelas tanpa ada kesamaran langsung. la sangat jelas sehingga kita boleh nampak hakikatnya dan kita terus kepada matlamat kita secara langsung. Kita seharusnya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana inilah masanya di mana fitnah akan berlaku.
Siri seterusnya adalah Bangsa-bangsa Bersatu(United Nation)
W/a

Tuesday, January 13, 2009

ORDE BARU DUNIA siri 3

Salam,
Zionis semakin mengganas. Pihak barat mula bercakap mengenai gencatan senjata. Hal yang sebenarnya adalah sebaliknya. Hakikatnya apa yang mereka kata, adalah sebaliknya. Apabila mereka berkata memberi kebebasana kepada dunia Arab dan Islam; sebenarnya mereka bermaksud sebaliknya.

Dalam siri kali ini saya ingin menyambung perbicaraan mengenai order baru dunia. Ianya amat berkait rapat dengan peristiwa yang menimpa umat Islam kita di Gaza sekaran ini.

Kerjasama menghadapi Islam

Kedua-dua buah kuasa besar sedang cuba memikirkan mengenai hubungan antara mereka serta bagaimana hendak menangani gerakan Islam. Nixon, bekas Presiden Amerika Syarikat pemah berkata:

"Soviet Union dan Amerika Syarikat seharusnya bekerjasama dalam menangani permasalahan gerakan Islam ini, di kawasan pengaruh masing-masing."

Ini salah satu perkara utama yang mempercepatkan kepada perpecahan negara Blok Timur.

Amerika sebagai kuasa tunggal

Amerika Syarikat sentiasa menekankan kepada sistem unipolar ini, di mana Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar, ingin menguasai seluruh dunia sendiri termasuklah apa yang dikenali sebagai "second level countries" atau negara tahap kedua. Negara tahap kedua ialah negara yang kuat tetapi tidaklah sekuat negara yang di atas. Kumpulan ini dikatakan sebagai rakan negara pertama. Negara tahap ketiga ialah negara dunia ketiga, iaitu negara-negara untuk dipergunakan dan dikuasai oleh kedua-dua tahap sistem di atas. Inilah yang dikatakan The New World Order atau orde baru dunia.

Bentuk perjuangan kini dan mendatang

Apakah sifat-sifat bentuk perjuangan yang terbaru kini? Bagaimanakah perjuangan di antara negara-negara ini dijalankan?

Terdapat dua kualiti yang perlu kita perhatikan Pertama, perjuangan di tahun-tahun yang mendatang ini adalah berasaskan kepada agama. Agama akan memainkan peranan penting di dalam dunia. Pembahagian kini bukanlah antara Timur dan Barat tetapi antara agama dan tidak beragama, antara Islam dan Yahudi serta Kristian. Yahudi dan Kristian melawan seluruh dunia khususnya negara-negara Islam. Seseorang mungkin akan menyatakan bahawa negara-negara Barat adalah negara sekular. Kenapa agama pula yang memainkan peranan penting?

Agama sebagai faktor asas perjuangan

Sebenarnya, agamalah yang memainkan peranan penting, walaupun negara-negara Barat adalah sekular. Mereka sekular kerana mereka tidak religious atau tidak kuat pegangan terhadap agama mereka. Tetapi perlulah diketahui perbezaan antara sekular dengan tidak religious. Sekular bermaksud, pihak gereja tidak menguasai proses poiitik. Itulah maksud sekular dan oleh sebab itu seorang muslim mestilah berhati-hati, sebab ramai menyangka yang Barat tidak religious atau tiada urusan dan kaitan dengan agama.

Sebenarnya mereka berurusan dalam hal agama. Malah, salah seorang dari rakan Barat telah mengatakan bahawa sebenarnya, World Council of Churches atau Majlis Gereja-Gereja Dunia telah ditubuhkan dengan tujuan untuk memainkan peranan penting di dalam menguasai proses politik negara-negara dunia ketiga. Orang yang mengatakannya ini ialah seorang kristian dari Mesir.

Haikal, bekas penasihat dan teman rapat Nasser, pernah berkata bahawa Majlis Gereja-Gereja Dunia yang ditubuhkan pada tahun 1948 semasa Perang Dingin ini, adalah sebagai satu gambaran hasrat beberapa kumpulan tertentu di Washington DC untuk mempengaruhi politik dunia. Beberapa penyiasatan yang telah dibuat oleh pihak Kongres telah menunjukkan bahawa Majlis tersebut ada menerima wang dari pihak CIA.

Kata-kata yang disebut oleh Presiden Nixon sebelumnya tadi juga dengan sendirinya memperlihatkan kebencian serta perasaan anti-Islam yang mereka rasai. Bernard Lewis pernah menulis dalam sebuah artikel bernama Roots of Rage (Asal Usul Keganasan) di dafam majalah Atlantic. Katanya:

"Islam, seperti juga agama-agama lain melalui putaran masa, mereka menanamkan perasaan ganas dan benci di dalam diri pengikut-pengikutnya. Adalah malang sekali diri kita kerana kita kini hidup di dalam waktu tersebut."

Contohnya, di dalam mesejnya kepada dunia, beberapa ketika selepas peristiwa di Teluk berlaku, Pope memberikan jawapan penyelesaiannya,

"Untuk mengatasi permasalahan yang wujud ini, aktiviti-aktiviti missionari (mubaligh) di negara-negara Islam hendaklah ditingkatkan. Dengan ini, Islam dapat disingkirkan dari dunia, dan dunia boleh hidup dengan aman."

Sekali lagi, hendaklah kita tidak berasa terkejut mengenainya kerana Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan hal ini di dalam Al Quran berkenaan asas perjuangan yang sebenar. Agamalah asas kepada perjuangan.
"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." (Al Baqarah: 120)

Perjuangan akan terus berlaku di antara Muslim dan bukan Muslim.
Ekonomi sebagai faktor asas perjuangan

Asas kedua di dalam perjuangan kini ialah ekonomi. Ekonomi kini memainkan peranan yang penting, khususnya bila kita melihat kepada penduduk dunia dan semakin berkurangnya sumber-sumber dunia. Akibatnya, wujudlah apa yang dikatakan perjuangan untuk menguasai sumber yang terhad. Ini memang diakui sejak bertahun lagi, bahawa ia adalah salah satu akar kepada konflik yang wujud. Pada tahun 1948, George Kinnen, Pengarah perancangan politik di State Department, Washington D.C menulis:

"Kita membolot 50% dari sumber dunia sedangkan dari segi bilangan, kita tidak pun sampai 6% dari seluruh penduduk dunia."

Di sini, 6% dunia mengguna dan menguasai 50% dari sumber dunia.

"Akibatnya, kita berada di dalam kedudukan yang dicemburui dan dibenci oleh orang lain. Matlamat utama kita untuk tahun-tahun yang akan datang ialah untuk membentuk satu sistem hubungan yang akan membolehkan kita untuk terus berada di dalam kedudukan ini, iaitu kedudukan menguasai sumber dunia. Kita tidak seharusnya lagi bercakap mengenai hendak meningkatkan taraf hidup orang lain serta memperkatakan mengenai demokrasi. Harinya akan sampai di mana kita akan menggunakan kekerasan dalam usaha mengekalkan keadaan ini."

Contoh lain ialah Presiden Lyndon Johnson. Beliau pernah berkata kepada tentera-tenteranya yang berada di Vietnam,

"Terdapat 2 juta dari kita dan 3 billion dari mereka. Mereka mahu apa yang kita ada dan kita sama sekali tidak akan berikan pada mereka."

Justeru itulah Presiden Bush menghantar tenteranya ke Teluk Arab untuk melindungi cara hidup Amerika. Katanya:

"Taraf hidup kita di dalam bahaya, kerana sebarang penguasaan terhadap sumber-sumber dunia ini akan membahayakan kita. Ketidakseimbangan akan berlaku."

Ingatlah bahawa memang wujud pertalian antara kekuatan agama dan ekonomi. Contohnya, Bishop Tutu, seorang kristian berkulit hitam dari Afrika Selatan pernah memperlihatkan pertalian ini dengan gambaran yang sunggun menarik. Katanya:

"Semasa pihak missionari (dari kalangan kulit putih) datang ke tanah kita, kita mempunyai tanah di tangan kita, manakala pihak missionari mempunyai kitab injil di tangan mereka. Lalu, mereka berkata kepada kita, tutuplah mata kalian dan mari kita melakukan doa dan sembahyang. Kita tutup mata kita dan melakukan doa dan sembahyang. Dan bila kita buka mata kita, kitab injil berada di tangan kita manakala tanah kita berada di tangan mereka."

Chris Hammer, pemimpin kerja-kerja missionari di dunia Islam pernah berkata kepada missionari-missonarinya,

"Kamulah arus pertama di dalam penjajahan."

Di dalam satu persidangan penjajah di Jerman awal abad ini, Pengerusi Hamburg Business School berkata:

"Perkembangan penjajahan bergantung kepada aktiviti-aktiviti orang-orang kita yang pergi kepada koloni-koloni yang ada, dan yang paling penting dalam memenuhi matlamat kita di koloni-koloni tersebut ialah dengan menukarkan penduduk-penduduk di situ kepada kristian. Menukarkan mereka kepada kristian akan membolehkan kita mempergunakan mereka."

Inilah dua faktor penting dalam perjuangan peperangan.

Apakah yang akan berlaku? Garis telah dilukiskan. Perjuangan telah jelas iaitu kita, Muslim dengan mereka. Masyarakat muslim hendaklah dibawa kepada pihak kita untuk berdepan dengan Yahudi dan Kristian.

Hasrat musuh Islam

Apa yang mereka mahu dan cuba lakukan ialah terus menjadikan pihak muslim tunduk kepada mereka serta tidak memberikan kita peluang dengan apa cara pun untuk mendapatkan kekuasaan. Kerana itulah kita lihat Amerika Syarikat sedang cuba menghalang Pakistan dari membina kekuatan nuklear. Kerana itulah juga Iraq dimusnahkan. Kerana itulah juga mereka kini sedang memperkatakan tentang Algeria. Kerana itulah juga mereka terus bersuara mengenai keperluan Soviet untuk menguasai arsenal nuklearnya dan tidak meletakkan stesyen nuklear di dalam republik muslim. Jika kemungkinan republik tersebut merdeka, mereka tidak mahu republik tersebut menjadi kuasa atomik dan nuklear. Disebabkan di atas, maka mereka wujudkan apa yang dikatakan sebagai Strategic Treaty (Perjanjian Strategik) atau START. Tujuan utamanya ialah untuk menghadkan arsenal nuklear supaya sentiasa berada di dalam kawalan. Sebabnya, sekarang ini, arsenal nuklear adalah sangat besar dan sangat sukar untuk dikawal. Untuk itu mereka cuba menghadkannya supaya boleh dikawal oleh Rusia.

Isu Palestin

Inilah juga yang membawa kepada usaha-usaha untuk menyelesaikan isu Palestin kerana isu tersebut adalah berasas kepada agama dan ia tidak sepatutnya menjadi satu kes yang parah. Mereka bersegera menganjurkan persidangan damai Timur Tengah kerana semuanya mahukan supaya isu Palestin ini mati kerana ia mengingatkan kepada konfrontasi muslim dengan bukan muslim. Apa yang mereka mahu ialah membuang dan menghilangkan halangan psikologi yang wujud antara seteru muslim dengan Israel. Cara ini dilakukan dengan meyakinkan orang Arab bahawa musuh mereka bukan Israel tetapi orang lain. Musuh mereka ialah Saddam. Iraqlah musuh mereka.

Putera Mahkota Jordan iaitu putera Hasan menulis di dalam artikel New York Times yang diterbitkan pada Jun 1990. Di dalamnya, beliau berkata:

"Kerajaan Arab dan Israel mempunyai musuh yang sama iaitu arus Fundamental's Keagamaan melainkan mereka bekerjasama dalam mengatasi masalah ini, peperangan akan meletus yang tidak sahaja terhad kepada bahagian yang kecil tetapi akan bermula dari Pakistan sehinggalah ke sempadan Maghribi."

Itulah yang mereka mahu. Mereka mahu kerajaan Arab dan Israel menyelesaikan hal-ehwal mereka, supaya dengan ini mereka boleh bekerjasama di antara mereka dalam menghadapi gerakan Islam dan perkembangan Islam di dalam gerakan Islam. Kerana itulah mereka mahu selesaikan isu Afghanistan kerana ia satu lagi peringatan kepada perjuangan lain, perjuangan jihad. Sebab itulah, setelah selesai persidangan damai di Madrid, perhatian alam diberikan kepada Afghanistan.
bersambung....

Tuesday, January 06, 2009

ORDE BARU DUNIA siri 2

Salam wbth,

Peperangan dunia kedua dan akibatnya

Bila perang dunia kedua bermula dan sekali lagi, Jerman, Itali dan Jepun tewas, Jerman telah dipecah-pecahkan. Orde baru dunia kemudiannya wujud dalam bentuk Bangsa-Bangsa Bersatu dan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu (Security Council). Sekali lagi, negara-negara yang menang, iaitu negara-negara kuat, khususnya Amerika Syarikat dan Soviet Union menghasilkan orde dunia yang mana ianya berasaskan kepada dua sistem, Timur dan Barat. Mereka menguasai hal-ehwal dunia ini melalui perhubungan dan perjuangan antara Timur-Barat. Melalui perjuangan Timur-Barat ini, lahirlah apa yang kononnya dikatakan Perang Dingin (Cold War).

Disebabkan oleh kepentingan kedua buah kuasa besar ini untuk berkuasa, terdapat perjuangan di dalam bentuk membesarkan kekuatan ketenteraan, khususnya selepas kejayaan yang dicapai di dalam persenjataan nuklear. Mereka berterusan dalam hal ini sehinggalah Kissinger datang. Beliau dan Nixon membuat polisi kerjasama di kalangan atasan yang kemudiannya membawa kepada Perang Dingin. Kesannya tidak besar sehinggalah pada dua tahun yang terakhir ini, kuasa lama yang tewas seperti Jepun, Jerman dan Dunia Islam menunjukkan peningkatan dan kuasa yang menang di dalam peperangan dahulu semakin lama semakin lemah.

Contohnya, Soviet Union dan Negara Blok Timur khususnya adalah tersangat lemah di dalam ekonomi, manakala Jerman dan Jepun adalah tersangat kuat di dalam ekonomi. Dan disebabkan oleh kekuatan ekonominya ini, Jerman berjaya menguasai Eropah Barat tanpa perlu kepada kekuatan ketenteraan.

Peranan ekonomi terhadap dunia

Di dalam perjuangan menguasai hal-ehwal dunia, ekonomi telah mula memainkan peranan yang penting, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Seluruh perkiraan telah berubah. Gerakan Islam di pelbagai negara Muslim juga telah menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan khususnya di Afghanistan, Palestin, Jordan, Mesir, Algeria, Pakistan dan beberapa tempat lain di dalam dunia. Keseluruhan sistem yang sedang menguasai dunia, digegarkan oleh peristiwa-peristiwa ini. Amerika Syarikat yang kononnya kuasa besar dunia, sedang mengalami keadaan ekonomi yang semakin lemah kerana di masa pentadbiran Reagan, Amerika Syarikat telah berubah dari pemberi pinjaman nombor satu di dunia kepada penghutang nombor satu di dunia. Keseluruhan hal-ehwal orde dunia ini bergegar.

Terdapat persoalan mengenai apakah yang akan berlaku khususnya selepas kejatuhan dan perpecahan Eropah Timur serta perpecahan Soviet Union. Tidak ada lagi dualism atau dua kuasa besar yang berpengaruh. Apakah pula bentuk sistem yang baru nanti?

Amerika Syarikat mahukan sistem berbentuk unipolar dan bukannya sistem bipolar lagi. Sistem unipolar dikuasai oleh satu kuasa besar sahaja.

Faktor kejatuhan negara Blok Timur

Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kejatuhan negara Blok Timur. Salah satu sebabnya ialah darjah kelemahan sistem ekonomi di negara Blok Timur. Satu lagi ialah berkenaan bakal wujudnya penyatuan negara-negara Eropah, yang mana ia meletakkan satu tekanan yang sungguh hebat kepada negara Blok Timur. Sebabnya, mereka merasakan bahawa jika mereka tidak menyertai Eropah sekarang, mereka tidak akan langsung dapat menyertai mereka di masa hadapan. Mereka akan menjadi negara dunia ketiga, jika tidak mereka lakukannya sekarang. Ini mempercepatkan perpecahan mereka. Faktor lain yang mempercepatkan peristiwa ini ialah oleh situasi yang berlaku dan yang sedang wujud di negara-negara Muslim khususnya kekuatan gerakan Islam.
Bersambung...